flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Затверджено

Рішенням загальних зборів державних службовців

Львівського апеляційного суду

від «__10__» __01__ 2019 № __1__

 

 

 

ПРАВИЛА 
внутрішнього службового розпорядку

Львівського  апеляційного  суду 

 

І. Загальні положення

 

 1. Ці Правила визначають загальні положення щодо організації внутрішнього службового розпорядку Львівського апеляційного суду(далі - Суд), режим роботи, умови перебування державного службовця в Суді та забезпечення раціонального використання його робочого часу.

 

 1. Службова дисципліна в Суді  ґрунтується на засадах сумлінного та професійного виконання державним службовцем своїх обов'язків, створення належних умов для ефективної роботи, їх матеріально-технічного забезпечення, заохочення за результатами роботи.

 

 1. Правила внутрішнього службового розпорядку в Суді затверджуються загальними зборами державних службовців Суду за поданням керівника апарату  Суду  на основі Типових правил внутрішнього службового розпорядку, затверджених наказом Національного агентства України з питань державної служби від 03.03.2016 року № 50.

 

 1. Правила внутрішнього службового розпорядку Суду доводяться до відома всіх державних службовців, які працюють у Суді, під підпис.

 

ІІ. Загальні правила етичної поведінки в Суді

 

 1. Державні службовці Суду повинні дотримуватись вимог етичної поведінки.

 

 1. Державні службовці Суду у своїй роботі повинні дотримуватись принципів професійності, принциповості та доброзичливості, дбати про свою професійну честь і гідність.

 

 1. Державні службовці Суду повинні уникати нецензурної лексики, не допускати підвищеної інтонації під час спілкування. Неприпустимими є прояви зверхності, зневажливого ставлення до колег та громадян.

 

 1. Державні службовці Суду під час виконання своїх посадових обов’язків повинні дотримуватися взаємоповаги, ділового стилю спілкування, виявляти принциповість і витримку.

 

ІІІ. Робочий час і час відпочинку державного службовця

 

 1. Тривалість робочого часу державного службовця становить 40 годин на тиждень.
 2. У Суді встановлюється п'ятиденний робочий тиждень  з двома вихідними днями – в суботу та неділю.  

 

 Режим робочого тижня:

        -  початок робочого дня з понеділка по п’ятницю  –  о 9.00 год.

        -  закінчення робочого дня з понеділка по четвер  –  о 18.00 год.

        -  закінчення робочого дня в п’ятницю  –  о 16.45 год.

      

Перерва для відпочинку і харчування триває з 13:00 год. до 13:45 год.         і не включається в робочий час. Державні службовці Суду використовують час перерви на свій розсуд, на цей час вони можуть відлучатися з місця роботи.

 

 1. 3. Напередодні святкових та неробочих днів тривалість робочого дня скорочується на одну годину.

 

 1. 4. Працівникам забороняється відволікати державного службовця від виконання його посадових обов’язків.

 

 1. 5. Для забезпечення контролю своєчасного виходу/прибуття на роботу в Суді ведеться журнал обліку робочого часу, в якому на початку робочого часу та по його завершенні зобов'язані розписатися всі державні службовці. Журнал подається відповідальною особою до відділу служби управління персоналом Суду для внесення відомостей в табель обліку робочого часу.

 

 

 1. Вихід державного службовця за межі адміністративної будівлі Суду у робочий час зі службових питань відбувається з відома його безпосереднього керівника. 

 

ІV. Порядок повідомлення державним службовцем Суду

 про свою відсутність

 

 1. Державний службовець Суду повідомляє свого безпосереднього керівника про свою відсутність на роботі у письмовій формі, засобами електронного чи телефонного зв’язку або іншим доступним способом.

 

 1. У разі недотримання державним службовцем Суду вимог пункту 1 цього розділу складається акт про відсутність державного службовця на робочому місці.

 

 1. У разі ненадання державним службовцем доказів поважності причини своєї відсутності на роботі він повинен подати письмові пояснення на ім’я керівника аппарату Суду щодо причин своєї відсутності.

 

 1. Перебування державного службовця в Суді у вихідні, святкові, неробочі дні та після закінчення робочого часу

 

 1. Для виконання невідкладних завдань державний службовець Суду може залучатись до роботи понад установлену тривалість робочого дня за наказом (розпорядженням) керівника апарату суду, в тому числі у вихідні, святкові, неробочі дні, а також у нічний час з компенсацією за роботу відповідно до законодавства.

Тривалість роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час для кожного державного службовця Суду не повинна перевищувати чотири години протягом двох днів поспіль і 120 годин на рік.

 

 1. Керівник апарату суду за потреби може залучати державних службовців Суду  до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні.

Чергування державного службовця після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні здійснюється згідно з графіком, який розробляється відділом управління персоналом і затверджується керівником апарату  суду.

 

 1. У графіку чергування зазначаються: завдання, яке потребує виконання, відповідальний державний службовець, його посада, місце, дата та строк чергування.

 

 1. У разі залучення до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні державного службовця, якого не включено до графіка, наступного робочого дня після чергування відповідна інформація подається відділом управління персоналом керівнику апарату  суду  для внесення в установленому порядку відповідних змін до такого графіка.

 

 1. У разі залучення державного службовця до роботи понад установлену тривалість робочого дня у Суді запроваджується підсумований облік робочого часу з тим, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала норми тривалості робочого часу.

За роботу в зазначені дні (час) державним службовцям Суду надається грошова компенсація у розмірі та порядку, визначених законодавством про працю, або протягом місяця надаються відповідні дні відпочинку за заявами державних службовців.

 

 1. Забороняється залучати до роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років. Жінки, які мають дітей віком від 3 до 14 років або дитину-інваліда, можуть залучатися до надурочних робіт лише за їхньою згодою. Залучення інвалідів до надурочних робіт можливе лише за їхньою згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям.

 

VІ. Порядок доведення до відома державного службовця нормативно-правових актів, наказів, доручень та розпоряджень зі службових питань

 

 1. Нормативно-правові акти, накази, доручення, розпорядження зі службових питань доводяться до відома державних службовців шляхом ознайомлення у паперовій або електронній формі з підтвердженням такого ознайомлення.

Підтвердженням може слугувати підпис державного службовця (у тому числі як відповідального виконавця) на документі, у журналі реєстрації документів або відповідний електронний цифровий підпис, який підтверджує ознайомлення з певним службовим документом в електронній формі.

 

 1. Нормативно-правові акти, які підлягають офіційному оприлюдненню, доводяться до відома державного службовця шляхом їх оприлюднення в офіційних друкованих виданнях, а також шляхом розміщення на офіційних веб-сайтах органів державної влади та на офіційній веб-сторінці суду веб-порталу судової влади України.

 

VІІ. Дотримання загальних інструкцій з охорони праці та

протипожежної безпеки

 

 1. Голова Суду зобов’язаний забезпечити безпечні умови праці, належний стан засобів протипожежної безпеки, санітарії і гігієни праці.

Інструктування з охорони праці, цивільного захисту та протипожежної безпеки має здійснювати особа, на яку головою  суду покладені відповідні функції в Суді.

 

 1. Державний службовець повинен дотримуватись правил техніки безпеки, виробничої санітарії і гігієни праці, цивільного захисту, протипожежної безпеки.

 

 1. Умови праці на робочому місці, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються державним службовцем, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з охорони праці та цивільного захисту.

 

 1. За стан цивільного захисту, пожежної безпеки та дотримання інструкцій з охорони праці в Суді відповідає голова  Суду  та визначена ним відповідальна особа, на яку покладено такий обов’язок.

 

VIІI. Порядок прийняття та передачі діловодства (справ) і майна державним службовцем

 

 1. Державний службовець Суду зобов’язаний до звільнення з посади чи переведення на іншу посаду передати справи і довірене у зв’язку з виконанням посадових обов’язків майно уповноваженим у Суді особам. Уповноважені особи зобов’язані прийняти справи і майно.

 

 1. Факт передачі справ і майна засвідчується актами, які складається у двох примірниках і підписується уповноваженими особами Суду, керівником відділу управління персоналом Суду та державним службовцем, який звільняється.

Один примірник акту видається державному службовцю, який звільняється чи переводиться на іншу посаду, інший примірник долучається до особової справи цього державного службовця.

 

ІХ. Прикінцеві положення

 

 1. Недотримання вимог правил внутрішнього службового розпорядку є підставою для притягнення державного службовця до відповідальності у порядку, передбаченому чинним законодавством.

 

 1. Питання, пов’язані із застосуванням правил внутрішнього службового розпорядку, вирішуються керівником апарату Суду.