flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням загальних зборів державних службовців

Львівського апеляційного суду

 від 10 січня 2019 № 1

(зі змінами, внесеними рішенням загальних зборів

 державних службовців Львівського апеляційного суду

 від 23 червня 2021 № 1)

 

 

 ПРАВИЛА 
внутрішнього службового розпорядку

Львівського  апеляційного  суду 

 

І. Загальні положення

 

 1. Ці Правила визначають загальні положення щодо організації внутрішнього службового розпорядку Львівського апеляційного суду(далі - суд), режим роботи, умови перебування державного службовця в суді та забезпечення раціонального використання його робочого часу.

 

 1. Службова дисципліна в суді  ґрунтується на засадах сумлінного та професійного виконання державним службовцем своїх обов'язків, створення належних умов для ефективної роботи, їх матеріально-технічного забезпечення, заохочення за результатами роботи.

 

 1. Правила внутрішнього службового розпорядку в суді затверджуються загальними зборами державних службовців суду за поданням керівника апарату  суду  на основі Типових правил внутрішнього службового розпорядку, затверджених наказом Національного агентства України з питань державної служби від 03.03.2016 № 50.

 

 1. Правила внутрішнього службового розпорядку суду доводяться до відома всіх державних службовців, які працюють у суді, під підпис.

 

ІІ. Загальні правила етичної поведінки в суді

 

 1. Державні службовці суду повинні дотримуватись вимог етичної поведінки.

 

 1. Державні службовці суду у своїй роботі повинні дотримуватись принципів професійності, принциповості та доброзичливості, дбати про свою професійну честь і гідність.

 

 1. Державні службовці суду повинні уникати нецензурної лексики, не допускати підвищеної інтонації під час спілкування. Неприпустимими є прояви зверхності, зневажливого ставлення до колег та громадян.

 

 1. Державні службовці суду під час виконання своїх посадових обов’язків повинні дотримуватися взаємоповаги, ділового стилю спілкування, виявляти принциповість і витримку.

 

ІІІ. Робочий час і час відпочинку державного службовця

 

 1. Тривалість робочого часу державного службовця становить 40 годин на тиждень.

 

 1. У суді встановлюється п'ятиденний робочий тиждень  з двома вихідними днями – в суботу та неділю.  

 

Режим робочого тижня:

-  початок робочого дня з понеділка по п’ятницю  –  о 9.00 год.

-  закінчення робочого дня з понеділка по четвер  –  о 18.00 год.

-  закінчення робочого дня в п’ятницю  –  о 16.45 год.

      

Перерва для відпочинку і харчування триває з 13:00 год. до 13:45 год.         і не включається в робочий час. Державні службовці суду використовують час перерви на свій розсуд, на цей час вони можуть відлучатися з місця роботи.

 1. За ініціативою державного службовця і згодою його безпосереднього керівника та керівника самостійного структурного підрозділу (за наявності) такому державному службовцю може встановлюватися гнучкий режим робочого часу, який є відмінним від визначеного правилами внутрішнього службового розпорядку режиму роботи суду.

Гнучкий режим робочого часу встановлюється на визначений строк або безстроково з урахуванням необхідності дотримання норми робочого часу, передбаченого Законом України «Про державну службу», або тривалості встановленого для державного службовця неповного робочого часу (неповного робочого дня або неповного робочого тижня).

Гнучкий режим робочого часу може бути фіксованим або змінним.

При фіксованому режимі робочого часу державного службовця визначається початок і кінець робочого часу, час початку і закінчення перерви для відпочинку і харчування. При цьому державному службовцю може визначатись відмінна від встановленої у суді тривалість роботи по днях тижня, а також поділ робочого дня на частини.

При змінному режимі робочого часу державного службовця відсутній фіксований початок, кінець і тривалість робочого дня, на державного службовця не поширюється встановлена у суді тривалість роботи по днях тижня, за потреби можуть визначатися періоди часу, в які державний службовець зобов’язаний бути присутнім на робочому місці. При змінному режимі робочого часу державного службовця є обов’язковим облік щоденної тривалості його робочого дня.

Змінний режим робочого часу державного службовця може встановлюватися у суді, за умови функціонування відповідної комп’ютерної програми, що є складовою автоматизованої системи контролю доступу до приміщення суду і дозволяє здійснювати автоматизований облік робочого часу державних службовців суду. Державний службовець, який працює за змінним режимом робочого часу, самостійно контролює загальну тривалість свого робочого часу протягом тижня з метою недопущення її перевищення.

Гнучкий режим робочого часу державного службовця встановлюється наказом (розпорядженням) керівника апарату суду, у якому зазначається:

1) прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) державного службовця, якому встановлюється гнучкий режим робочого часу та його посада;

2) встановлена норма тривалості робочого часу;

3) дата, з якої встановлюється гнучкий режим робочого часу;

4) період, на який встановлюється гнучкий режим робочого часу (у разі встановлення на визначений строк);

5) час початку і закінчення роботи, час початку і закінчення перерви для відпочинку і харчування (у разі застосування фіксованого режиму робочого часу);

6) періоди часу, в які державний службовець зобов’язаний бути присутнім на робочому місці (за потреби, у разі застосування змінного режиму робочого часу).

Такий наказ доводиться до відома державного службовця, якому встановлюється гнучкий режим робочого часу, та його безпосереднього керівника до початку застосування гнучкого режиму робочого часу.

Під час встановлення гнучкого режиму робочого часу потрібно враховувати:

- заборону включення до робочого часу нічного часу, визначеного законом, якщо інше не передбачено законом;

- необхідність забезпечення належного функціонування суду у межах встановленого режиму роботи (надання послуг, прийом громадян, приймання та відправлення кореспонденції тощо);

- забезпечення належної взаємодії структурних підрозділів державного органу;

- створення умов для сумлінного і професійного виконання державним службовцем своїх посадових обов’язків;

- потребу в ефективній організації робочого часу державного службовця, збільшенні продуктивності та якості його роботи, враховуючи особливості роботи у певній місцевості, зокрема такі, як години пікової завантаженості транспортних шляхів, значну віддаленість місця роботи від місця проживання державного службовця, режими роботи закладів дошкільної та загальної середньої освіти;

- інші особливості роботи суду, зокрема нерівномірний обсяг навантаження на державного службовця впродовж дня (тижня), коли основний обсяг робіт припадає на початок чи кінець робочого дня або виходить за його межі.

 1. Початок та кінець робочого часу, перерва, що надається для відпочинку і харчування, встановлюються для державного службовця з урахуванням режиму роботи суду або гнучкого режиму робочого часу такого державного службовця (у разі встановлення).
 2. 5. Напередодні святкових та неробочих днів тривалість робочого дня скорочується на одну годину.

 

 1. 6. Працівникам забороняється відволікати державного службовця від виконання його посадових обов’язків.

 

 1. 7. Для забезпечення контролю своєчасного виходу/прибуття на роботу в суді ведеться журнал обліку робочого часу, в якому на початку робочого часу та по його завершенні зобов'язані розписатися всі державні службовці. Журнал подається відповідальною особою до відділу служби управління персоналом суду для внесення відомостей в табель обліку робочого часу.

 

За рішенням керівника апарату суду облік робочого часу у суді може здійснюватися за допомогою відповідної електронної програми, що є складовою автоматизованої системи контролю доступу до приміщення суду. Умови і порядок такого обліку визначаються наказом (розпорядженням) керівника апарату суду. 

 

 1. Вихід державного службовця за межі адміністративної будівлі суду у робочий час зі службових питань відбувається з відома його безпосереднього керівника.
 2. За ініціативою державного службовця і згодою його безпосереднього керівника та керівника самостійного структурного підрозділу (за наявності) такий державний службовець може виконувати завдання за посадою за межами адміністративної будівлі суду. Для цього державний службовець повинен погодити у письмовій формі, зокрема засобами телекомунікаційного зв’язку, перелік відповідних завдань та строки їх виконання з безпосереднім керівником та керівником самостійного структурного підрозділу (за наявності).

Для державного службовця обсяг завдань за посадою за межами адміністративної будівлі суду повинен визначатись з урахуванням тривалості його робочого часу.

За межами адміністративної будівлі державного органу можуть виконуватися завдання, якщо їх якісне, ефективне та результативне виконання не потребує:

- використання інформації з обмеженим доступом;

- доступу до комп’ютерного, телекомунікаційного та/або програмного забезпечення, яке функціонує лише у межах приміщення суду;

- обов’язкового перебування в приміщенні суду.

Правилами внутрішнього службового розпорядку в суді можуть визначатись додаткові умови виконання державними службовцями завдань за посадою за межами адміністративної будівлі суду залежно від особливостей реалізації функцій і завдань суду.

Час виконання державним службовцем завдань за посадою за межами адміністративної будівлі суду обліковується як робочий час.

(розділ Ш в редакції змін, внесених  рішенням загальних зборів

 державних службовців Львівського апеляційного суду

від 23 червня 2021 № 1)

 

ІV. Порядок повідомлення державним службовцем суду

 про свою відсутність

 

 1. Державний службовець суду повідомляє свого безпосереднього керівника про свою відсутність на роботі у письмовій формі, засобами електронного чи телефонного зв’язку або іншим доступним способом.

 

 1. У разі недотримання державним службовцем суду вимог пункту 1 цього розділу складається акт про відсутність державного службовця на робочому місці.

 

 1. У разі ненадання державним службовцем доказів поважності причини своєї відсутності на роботі він повинен подати письмові пояснення на ім’я керівника апарату суду щодо причин своєї відсутності.

 

 1. Вимоги цього розділу не застосовуються до державних службовців під час виконання ними завдань за посадою за межами адміністративної будівлі суду.

(розділ Ш доповнено новим пунктом згідно рішення загальних зборів державних службовців Львівського апеляційного суду

від 23 червня 2021 № 1)

 V. Перебування державного службовця в суді у вихідні, святкові, неробочі дні та після закінчення робочого часу

 

 1. Для виконання невідкладних завдань державний службовець суду може залучатись до роботи понад установлену тривалість робочого дня за наказом (розпорядженням) керівника апарату суду, в тому числі у вихідні, святкові, неробочі дні, а також у нічний час з компенсацією за роботу відповідно до законодавства.

Тривалість роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час для кожного державного службовця суду не повинна перевищувати чотири години протягом двох днів поспіль і 120 годин на рік.

 

 1. Керівник апарату суду за потреби може залучати державних службовців суду  до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні.

Чергування державного службовця після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні здійснюється згідно з графіком, який розробляється відділом управління персоналом і затверджується керівником апарату  суду.

 

 1. У графіку чергування зазначаються: завдання, яке потребує виконання, відповідальний державний службовець, його посада, місце, дата та строк чергування.

 

 1. У разі залучення до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні державного службовця, якого не включено до графіка, наступного робочого дня після чергування відповідна інформація подається відділом управління персоналом керівнику апарату  суду  для внесення в установленому порядку відповідних змін до такого графіка.

 

 1. У разі залучення державного службовця до роботи понад установлену тривалість робочого дня у суді запроваджується підсумований облік робочого часу з тим, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала норми тривалості робочого часу.

За роботу в зазначені дні (час) державним службовцям суду надається грошова компенсація у розмірі та порядку, визначених законодавством про працю, або протягом місяця надаються відповідні дні відпочинку за заявами державних службовців.

 

 1. Забороняється залучати до роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років. Жінки, які мають дітей віком від 3 до 14 років або дитину з інвалідністю, можуть залучатися до надурочних робіт лише за їхньою згодою. Залучення осіб з інвалідністю до надурочних робіт можливе лише за їхньою згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям.

 

VІ. Порядок доведення до відома державного службовця нормативно-правових актів, наказів, доручень та розпоряджень зі службових питань

 

 1. Нормативно-правові акти, накази, доручення, розпорядження зі службових питань доводяться до відома державних службовців шляхом ознайомлення у паперовій або електронній формі з підтвердженням такого ознайомлення.

Підтвердженням може слугувати підпис державного службовця (у тому числі як відповідального виконавця) на документі, у журналі реєстрації документів або відповідний кваліфікований електронний підпис, який підтверджує ознайомлення з певним службовим документом в електронній формі.

(абзац другий пункту 1 розділу VI зі  змінами, внесеними рішенням загальних зборів державних службовців Львівського апеляційного суду

від 23 червня 2021 №1)

 

 1. Нормативно-правові акти, які підлягають офіційному оприлюдненню, доводяться до відома державного службовця шляхом їх оприлюднення в офіційних друкованих виданнях, а також шляхом розміщення на офіційних веб-сайтах органів державної влади та на офіційній веб-сторінці суду веб-порталу судової влади України.

 

VІІ. Дотримання загальних інструкцій з охорони праці та

протипожежної безпеки

 

 1. Голова суду зобов’язаний забезпечити безпечні умови праці, належний стан засобів протипожежної безпеки, санітарії і гігієни праці.

Інструктування з охорони праці, цивільного захисту та протипожежної безпеки має здійснювати особа, на яку головою суду покладені відповідні функції в суді.

 

 1. Державний службовець повинен дотримуватись правил техніки безпеки, виробничої санітарії і гігієни праці, цивільного захисту, протипожежної безпеки.

 

 1. Умови праці на робочому місці, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються державним службовцем, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з охорони праці та цивільного захисту.

 

 1. За стан цивільного захисту, пожежної безпеки та дотримання інструкцій з охорони праці в суді відповідає голова  суду  та визначена ним відповідальна особа, на яку покладено такий обов’язок.

 

VIІI. Порядок прийняття та передачі діловодства (справ) і майна державним службовцем

 

 1. Державний службовець суду зобов’язаний до звільнення з посади чи переведення на іншу посаду передати справи і довірене у зв’язку з виконанням посадових обов’язків майно уповноваженим у суді особам. Уповноважені особи зобов’язані прийняти справи і майно.

 

 1. Факт передачі справ і майна засвідчується актами, які складаються у двох примірниках і підписуються уповноваженими особами суду, керівником відділу управління персоналом суду та державним службовцем, який звільняється.

Один примірник акту видається державному службовцю, який звільняється чи переводиться на іншу посаду, інший примірник долучається до особової справи цього державного службовця.

 

ІХ. Прикінцеві положення

 

 1. Недотримання вимог правил внутрішнього службового розпорядку є підставою для притягнення державного службовця до відповідальності у порядку, передбаченому чинним законодавством.

 

 1. Питання, пов’язані із застосуванням правил внутрішнього службового розпорядку, вирішуються керівником апарату суду.