flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Затверджено

 Наказ голови суду

від 07.10.2021 № 05.23/19/2021

(у редакції наказу від 12.11.2021 № 05.23/24/2021)

 

Графік особистого прийому

громадян керівництвом Львівського апеляційного суду

 

Голова суду                                                                               перша середа місяця

ГОЛОВАТИЙ  Василь Ярославович                                           (10.00 – 12.00 )

кабінет № 501 ( 4-й поверх)

 

 

Заступник голови суду                                                            друга  середа  місяця

ГАЛАПАЦ  Ігор Іванович                                                              (10.00 – 12.00 )

кабінет № 308  ( 3 – й поверх)

 

 

Заступник голови суду                                                               третя  середа  місяця

ЦЯЦЯК  Роман Павлович                                                               (10.00 – 12.00 )

кабінет № 402 ( 4-й поверх )

 

 

Керівник апарату суду                                                           четверта середа місяця

ЛІТЕНЕЦЬ Любов Григорівна                                                      (10.00 – 12.00 )

кабінет № 207 ( 2 –й поверх )

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                 Наказ голови Львівського апеляційного суду

                                                            від « 02 » січня  2020 № 05.23/1/2020

(із внесеними змінами наказом

від 14.03.2023№ 05.23/13/2023)

 

ПОЛОЖЕННЯ

про організацію та порядок проведення прийому громадян у Львівському апеляційному суді

 

1. Загальні положення

 

1.1. З метою забезпечення належних умов реалізації громадянами свого права на звернення до органів державної влади у Львівському апеляційному суді створюються відповідні організаційні передумови, визначені цим Положенням, для безперешкодного доступу громадян до правосуддя, а також оптимізації роботи із всіма формами звернень, вирішення яких віднесено до компетенції суду.

1.2. Це Положення розроблено у відповідності до Конституції України, Законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про звернення громадян» та Інструкції з діловодства у місцевих та апеляційних України, затвердженої наказом Державної судової адміністрації України № 814 від 20.08.2019.

1.3. Особливості організації роботи із зверненнями громадян в апеляційному суді зумовлені його правовим статусом та необхідністю забезпечення чіткого виконання вимог законодавства щодо об’єктивності, неупередженості та позасторонності суду, що виключає можливість для сторін, а також третіх осіб, втручатися в розгляд справ, а також вчиняти незаконний тиск на суддів.

1.4. Прийом громадян, які особисто звернулися до суду, здійснюється у формах прийняття уповноваженими на це працівниками апарату суду поданих ними заяв, скарг, клопотань та інших звернень з подальшою їх реєстрацією і опрацюванням в порядку, визначеному правилами діловодства, а також через особистий прийом, що проводиться керівництвом суду (головою, його заступниками, керівником апарату суду) у межах своїх повноважень та з питань, що належать до їх службової компетенції, згідно встановленого графіку.

1.5. Судді апеляційного суду особистого прийому громадян не проводять. Єдиною формою спілкування сторін із суддею є розгляд справи у судовому засіданні, під час якого усі клопотання, заяви, звернення вирішуються виключно у передбаченому законодавством процесуальному порядку.

1.6. З метою інформування громадськості про правила прийому громадян в апеляційному суді це Положення розміщується на дошці оголошень суду в зручному для ознайомлення місці, до якого забезпечується  безперешкодний доступ.       

 

2. Організація прийому громадян з питань розгляду письмових звернень

 

2.1. Усі звернення громадян, викладені у письмовій формі, розгляд і вирішення яких віднесено до компетенції апеляційного суду, приймаються щоденно працівниками загального відділу-канцелярії.

(із внесеним змінами наказом голови суду від 14.03.2023 № 05.23/13/2023).

2.2. Прийняті заяви, скарги, клопотання та інші види звернень реєструються працівником загального відділу-канцелярії в автоматизованій системі документообігу суду в порядку, передбаченому Інструкцією з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 348.

2.3. Інформація на усні запити громадян щодо поступлення судових справ до провадження апеляційного суду та їх подальший рух надається працівниками канцелярій судових палат в усній формі.

2.4. Відомості загального характеру щодо реквізитів по оплаті судового збору для розгляду цивільних справ в судах апеляційної та касаційної інстанцій, зразки окремих видів уніфікованих форм заяв до суду, графік особистого прийому громадян, списки справ, призначених до розгляду, інформація про розташування структурних підрозділів апарату суду, в тому числі тих які ведуть роботу із зверненнями громадян, а також розпорядок роботи суду вивішуються для ознайомлення на дошках оголошень суду в загальнодоступних місцях.

2.5. Юридичні консультації на запити громадян працівниками апарату суду не надаються.

2.6. Звернення громадян, оформлені з порушенням вимог чинного законодавства, до розгляду апеляційним судом не приймаються.

2.7. Звертаючись до апеляційного суду із зверненнями особисто, громадяни зобов’язані пред’являти працівникам апарату суду документи, що посвідчують їх особу та повноваження на вчинення відповідних дій.  

2.8. Звернення, розгляд яких чинним законодавством не віднесено до компетенції апеляційного суду, не приймаються, а громадянам роз’яснюється  право звернутися з приводу порушених у звернені питань до уповноважених на це органів та установ.

 

3. Організація приймання громадян керівництвом апеляційного суду

 

3.1. Для забезпечення реалізації громадянами права на звернення особисто до керівництва органу державної влади з метою захисту своїх законних прав та інтересів в апеляційному суді здійснюється особистий прийом громадян головою, заступниками голови та керівником апарату суду.

3.2. Особистий прийом громадян здійснюється виключно у визначені для приймання громадян суду дні згідно графіку, що затверджується наказом голови суду.

3.3. У визначені для особистого прийому дні приймання громадян здійснюється з 10.00 до 12.00 год.

3.4. Особистий прийом громадян здійснюється без попереднього запису. Правом позачергового прийому користуються категорії громадян, визначені чинним законодавством України.

3.5. Особистий прийом керівництвом апеляційного суду здійснюється виключно з питань організаційної діяльності Львівського апеляційного суду, вирішення яких віднесено Законом України «Про судоустрій і статус суддів» до кола їх службових повноважень.

3.6. Питання розгляду конкретних судових справ вирішенню на особистому прийомі громадян не підлягають.

3.7.  Усні та письмові звернення громадян реєструються в журналі обліку особистого прийому громадян. Звернення, викладені у письмовій формі, після завершення особистого прийому передаються для реєстрації в автоматизованій системі документообігу суду та подальшого провадження за правилами діловодства до загального відділу суду-канцелярії.

3.8. В разі наявності в особи копії звернення, що подається до апеляційного суду, особою, яка здійснює особистий прийом, проставляється штемпельний відтиск із зазначенням дати та номера звернення.

3.9. До початку особистого прийому громадяни зобов’язані пред’явити паспорт чи інший документ, який посвідчує їх особу, а в разі вчинення дій за дорученням іншої особи – також документ, який підтверджує їх повноваження на представництво.

3.10. Присутність сторонніх осіб під час особистого прийому громадян, крім тих осіб, які безпосередньо звертаються із зверненнями та їх повноважних представників, а також працівників апарату апеляційного суду, які залучаються для виконання облікової роботи, пов’язаної з веденням журналу особистого прийому громадян, та сприяння в оперативному пошуку необхідної інформації по суті порушених заявниками на особистому прийомі питань, не допускається.

3.11. Для забезпечення дотримання громадського порядку та правил перебування осіб в приміщенні суду під час особистого прийому громадян можуть залучатися співробітники Територіального управління Служби судової охорони у Львівській області, які виконують функції щодо охорони та забезпечення пропускного режиму в Суді, підтримання громадського порядку.

3.12. У разі тимчасової відсутності особи, яка у визначений день згідно графіку повинна здійснювати особистий прийом громадян, зокрема внаслідок хвороби, перебування у відпустці чи службовому відрядженні, а також у зв’язку із необхідністю оперативного вирішення виробничих питань, що виключає можливість проведення особистого прийому безпосередньо цією особою, особистий прийом провадиться її заступником чи виконуючим обов’язки або за визначенням керівництва суду іншою службовою особою апарату суду.

3.13. Звернення, розгляд і вирішення яких не входить до повноважень посадових осіб, за якими закріплені дні прийому, на особистому прийомі не приймаються. Одночасно громадянинові роз’яснюється порядок, в якому таке звернення може бути подане для розгляду, а в разі порушення у зверненні питань, вирішення яких чинним законодавством не віднесено ні до повноважень керівництва суду, ні до компетенції апеляційного суду – вказати громадянинові на цю обставину як таку, що свідчить про помилкове адресування звернення.

3.14. Розгляд прийнятих на особистому прийомі звернень громадян здійснюється за правилами, визначеними Законом України «Про звернення громадян». У разі наявності можливості вирішити порушене у зверненні питання під час особистого прийому, таке підлягає розгляду невідкладно.

3.15. Повторне звернення на особистому прийомі з аналогічних питань, що вже були предметом розгляду апеляційного суду і вирішені по суті, не допускається.

3.16. Інформація про надходження звернень громадян на особистому прийомі та результати їх розгляду періодично узагальнюється загальним відділом-канцелярією суду.