flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ т.в.о. керівника апарату

Львівського апеляційного суду 

11 жовтня 2018 року № 5-д 

ПОЛОЖЕННЯ

про забезпечення доступу до публічної інформації

у Львівському апеляційному суді

 

Розділ І. Загальні положення

 

1.1. Це Положення визначає порядок доступу до публічної інформації у Львівському апеляційному суді (далі – Суд).

 

1.2. Правове регулювання відносин, пов’язаних із забезпеченням доступу до публічної інформації, здійснюється відповідно до законів України «Про доступ до публічної інформації», «Про судоустрій і статус суддів», «Про інформацію», «Про доступ до судових рішень», Цивільного процесуального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України, Кодексу про адміністративні правопорушення.

 

1.3. Дія цього Положення не поширюється на надання інформації при здійсненні судочинства Судом, при виконанні судових рішень, на відносини щодо отримання інформації суб’єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян.

 

1.4. Дотримання встановленого порядку надання публічної інформації (опрацювання, систематизація, аналіз та контроль щодо задоволення запиту) про діяльність Суду організовують і забезпечують начальники відділів Суду.

 

1.5. Втручання у здійснення правосуддя, вплив на суд або суддів у будь-який спосіб, неповага до суду чи суддів, збирання, зберігання, використання і поширення інформації усно, письмово або в інший спосіб з метою завдання шкоди авторитету суддів чи впливу на безсторонність суду забороняється і тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

 

Розділ ІІ. Забезпечення доступу до публічної інформації про діяльність Суду

 

2.1. Доступ до публічної інформації про діяльність Суду забезпечується:

1) оприлюдненням публічної інформації в офіційних друкованих виданнях;

2) розміщенням публічної інформації на офіційному веб-сайті Суду в мережі Інтернет;

3) розміщенням публічної інформації на єдиному державному веб-порталі відкритих даних;

4) розміщенням публічної інформації на інформаційних стендах у приміщенні Суду;

5) присутністю запитувачів інформації на відкритих судових засіданнях у Суді;

6) наданням інформації за запитами на інформацію.

 

2.2. Інформація про діяльність Суду може надаватися в усній формі та у вигляді документованої інформації, в тому числі у вигляді електронного документа.

 

2.3. Публічна інформація про діяльність Суду надається у формі, визначеній законодавством у сфері судоустрою, статусу суддів, здійснення судочинства та процесуальним законодавством.

У випадку, якщо форма надання публічної інформації законодавством не передбачена, вона надається у формі, визначеній у запиті на інформацію. У разі неможливості надання вказаної інформації у запитуваній формі інформація надається в тому вигляді, в якому вона зберігається в Суді.

Публічна інформація про діяльність Суду надається фізичним, юридичним особам, об’єднанням громадян в усній формі під час особистого прийому, у телефонному режимі  відповідними працівниками відділів апарату Суду та у письмовій формі на письмовий запит.

 

2.4. Доступ до публічної інформації про діяльність Суду обмежується, якщо вказана інформація віднесена до інформації з обмеженим доступом.

Перелік відомостей, які належать до інформації з обмеженим доступом, а також відомостей, які не містять ознак публічної інформації, визначається в додатку 1 до цього Положення.

 

2.5. Відповідальними особами з питань доступу до публічної інформації є начальники відділів Суду в межах своєї компетенції.

 

2.6. Надання публічної інформації про діяльність Суду запитувачам інформації на їх запит, а також розміщення вказаної інформації на веб-сайті Суду та інформаційних стендах забезпечують начальники відділів Суду за такими напрямами діяльності:  

- щодо інформації довідкового характеру з автоматизованої системи діловодства Суду  – начальники відділів організаційного забезпечення розгляду кримінальних та цивільних справ,  начальник Загального відділу – канцелярії;

- щодо інформації, яка міститься в документах, які зберігаються в архіві Суду, – начальник Загального відділу – канцелярії;

- про доходи суддів та державних службовців апарату Суду і членів їх сімей, інші персональні дані та відомості з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних та про доступ до публічної інформації; про вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад – начальник відділу управління персоналом;

- про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету; про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми, – начальник відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності;

- про статистичні дані щодо здійснення судочинства Судом, відображені у звітах, матеріали аналізів та узагальнень судової практики Суду; про відомості з бібліотечного фонду Суду; наповнення інформацією веб-сайту Суду – начальник відділу кодифікації, статзвітності та узагальнення судової практики;

- про інформаційно-телекомунікаційні системи, бази даних Суду – начальник відділу комп'ютерного та програмного забезпечення, інформаційної безпеки;

- про матеріально-технічне, господарське забезпечення Суду; створення працівникам безпечних умов праці, охорону праці та техніку безпеки, пожежну безпеку – начальник відділу матеріально-технічного забезпечення;

- про доступ до залів судових засідань у Суді – начальник відділу служби судових розпорядників;

 

Розділ ІІІ. Порядок надання публічної інформації про діяльність Суду

 

3.1. Оприлюднення публічної інформації в засобах масової інформації та взаємодія Суду з представниками засобів масової інформації забезпечується відповідно до законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні у засобах масової інформації», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації», «Про телебачення і радіомовлення», «Про інформаційні агентства» та цього Положення.

 

3.2. Відповідно до Положення про порядок використання ресурсів мережі Інтернет в Державній судовій адміністрації України, територіальних управліннях Державної судової адміністрації України, місцевих та апеляційних судах, підприємствах, що входять до сфери управління ДСА України, затвердженого наказом Державної судової адміністрації України від 15 листопада 2016 року № 230 та Регламенту інформаційного наповнення веб-порталу «Судова влада України», затвердженого наказом Державної судової адміністрації України від 17 лютого 2014 року № 30,  начальник відділу кодифікації, статзвітності та узагальнення судової практики Суду забезпечує оприлюднення на веб-сайті Суду інформації, підготовленої відділами Суду з урахуванням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».

 

3.3. Розміщенню на офіційному веб-сайті Суду, зокрема, підлягають:

1) інформація про діяльність Суду:

- місцезнаходження, поштова адреса, адреса електронної пошти для направлення електронних запитів на інформацію;

- прізвища, імена та по батькові, службові номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти Голови Суду та його заступників, секретарів судових палат, керівника апарату Суду, а також начальників відділів Суду;

- розклад роботи та графік прийому громадян;

- вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад;

- банківські реквізити для сплати судового збору;

2) правила внутрішнього трудового розпорядку Суду;

3) інформація про нормативно-правові засади діяльності Суду;

4) інформація, пов’язана з розглядом справ у Суді;

5) інформація про порядок складання та подання запиту на інформацію;

6) інформація про систему обліку, види інформації, що знаходяться у володінні Суду;

7) звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію;

8) перелік наборів даних, що оприлюднюються у формі відкритих даних;

9) інші відомості про діяльність Суду, які належать до публічної інформації.

 

3.4. Судові рішення Суду розміщуються в Єдиному державному реєстрі судових рішень відповідно до Закону України «Про доступ до судових рішень».

 

3.5. У приміщенні Суду на інформаційних стендах розміщується інформація про:

1) порядок роботи Суду, порядок прийому громадян, представників юридичних осіб, об’єднань громадян, з питань, пов’язаних з організацією діяльності Суду;

2)  дату, час, місце проведення судового засідання у справах, призначених до розгляду в Суді;

3) банківські реквізити для сплати судового збору;

4) порядок оскарження судових рішень до Суду;

5) порядок присутності на судовому засіданні, заходи, які застосовуються до порушників, порядок пропуску до приміщення Суду і в зали судових засідань;

6) інші відомості, необхідні для оперативного інформування запитувачів інформації про діяльність Суду.

3.6. Особи, присутні в залі судового засідання, представники засобів масової інформації можуть проводити в залі судового засідання фотозйомку, відео- та аудіозапис з використанням портативних відео- та аудіотехнічних засобів без отримання окремого дозволу суду, але з урахуванням обмежень, встановлених законом. Трансляція судового засідання здійснюється з дозволу суду.                                                                                             

Проведення в залі судового засідання фотозйомки, відеозапису, а також трансляція судового засідання повинні здійснюватися без створення перешкод у веденні засідання і здійсненні учасниками судового процесу їхніх процесуальних прав. Суд може визначити місце в залі судових засідань, з якого має проводитися фотозйомка, відеозапис.

 

3.7. Порядок доступу осіб до приміщення Суду і залів судових засідань регулюється Правилами пропуску осіб до приміщень судів та на їх територію транспортних засобів, затверджених спільним наказом ДСА України та МВС України від 12.09.2005 за №102/765 зі змінами, внесеними спільним наказом ДСА України та МВС України №80/584 від 13.06.2013 року.

 

3.8. Запитувач має право звернутися до Суду із запитом на інформацію, вимоги щодо оформлення якого визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації».

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію, які можна отримати в Загальному відділі – канцелярії Суду та на офіційному веб-сайті Суду (додатки 4, 5 до Положення).

У разі, якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити відповідальна особа з питань доступу до публічної інформації Загального відділу – канцелярії Суду, обов’язково зазначивши в запиті своє ім’я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

Форма електронного запиту містить інструкцію щодо його заповнення (додаток 2, 3 до Положення).

 

Розділ ІV. Порядок реєстрації та опрацювання запитів на інформацію

 

4.1. Запити на інформацію, що надходять на адресу Суду, приймаються, попередньо опрацьовуються і реєструються відповідальною особою з питань доступу до публічної інформації у Загальному відділі – канцелярії відповідно до Інструкції з діловодства з урахуванням вимог цього Положення.  

 

4.2. Після отримання та реєстрації запити на інформацію невідкладно передаються Голові Суду.

 

4.3. У випадках, коли запит містить прохання надати інформацію, яка стосується різних напрямів діяльності Суду, відповідальними за опрацювання запиту визначаються начальники відповідних відділів згідно з напрямами діяльності, визначеними пунктом 2.6 цього Положення.

За рішенням Голови Суду або його заступника відповідальним за опрацювання такого запиту може бути визначено одного із начальників відділів. У такому випадку співвиконавці зобов’язані не пізніше чотирьох робочих днів з дня отримання Судом запиту надати відповідальному виконавцю відповідні документи.

 

4.4 Запит на інформацію з відповідною резолюцією Голови Суду чи його заступника, опрацьовується відповідальною особою з питань доступу до публічної інформації у Загальному відділі – канцелярії, після чого невідкладно передається визначеним відповідальним за його опрацювання.

 

4.5.  Опрацювання та реєстрація запитів на інформацію, які надійшли до Суду у вигляді електронного документа, здійснюється відповідальним працівником за роботу з електронною поштою Суду та відповідальною особою з питань доступу до публічної інформації у Загальному відділі – Канцелярії в загальному порядку після їх роздрукування на паперовому носії.

 

4.6. Відповідь на електронний запит надається на адресу, вказану запитувачем інформації, та у запитуваній формі (листом чи у вигляді електронного документа).

Паперові копії листування за електронними запитами на інформацію повертаються до відповідного Загального відділу – канцелярії для зберігання згідно з номенклатурою справ Суду.

 

4.7. Відповідь на запит на інформацію має надаватись не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту Судом.

У разі, якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, начальник відділу, відповідальний за надання інформації за таким запитом, може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів. Про продовження строку він повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

 

4.8. У випадках, коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, начальник відділу, відповідальний за надання інформації, не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання Судом запиту повідомляє про це запитувача із зазначенням вартості фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку сплати цих витрат. За таких обставин надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

 

4.9. У разі, якщо запит, поряд з проханням надати публічну інформацію, містить прохання надати також інформацію, що не відноситься до публічної, то відповідь на питання, які не відносяться до публічної інформації, може бути направлена заявнику окремо у терміни, передбачені чинним законодавством, про що запитувач повідомляється у відповіді на інформаційний запит.

 

4.10. Публічна інформація, що містить персональні дані фізичної особи, оприлюднюється та надається на запит у формі відкритих даних у разі додержання однієї з таких умов:

        1) персональні дані знеособлені та захищені відповідно до Закону України "Про захист персональних даних";

         2) фізичні особи (суб’єкти даних), персональні дані яких містяться в інформації у формі відкритих даних, надали свою згоду на поширення таких даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних";

         3) надання чи оприлюднення такої інформації передбачено законом;

         4) обмеження доступу до такої інформації (віднесення її до інформації з обмеженим доступом) заборонено законом.

 

Розділ V. Порядок надання відповідей на інформаційні запити

 

5.1. Відповідь на запит, в тому числі  відповідь з відмовою в наданні інформації з підстав, передбачених  пунктом 5.4 цього Положення, надається визначеним відповідальним за його опрацювання за підписом Голови Суду, або його заступника.

 

5.2. У випадку, якщо запитувана інформація про діяльність Суду належить до інформації з обмеженим доступом, у відповіді на запит вказуються вид, найменування, номер і дата прийняття акта, відповідно до якого доступ до зазначеної інформації обмежений. У разі якщо частина запитуваної інформації належить до інформації з обмеженим доступом, а інша частина є загальнодоступною, надається запитувана інформація, за винятком інформації з обмеженим доступом.

 

5.3. Відповіді на запити підлягають обов’язковій реєстрації в Суді.

 

5.4. Суд має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:

1) якщо він не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

3) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», відповідно до якої запит на інформацію має містити:

- ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;

- загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

- підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

4) особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені статтею 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів.

 

5.5. Інформація на запит надається безкоштовно.

У разі, якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на їх копіювання та друк.

Розмір витрат на копіювання та друк копій документів та порядок відшкодування цих витрат визначається Інструкцією про порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк документів, які надаються запитувачам інформації.

 

Додаток 1

до Положення про забезпечення

доступу до публічної інформації

у Львівському апеляційному суді

 

 ПЕРЕЛІК

відомостей, які належать до інформації з обмеженим доступом,

а також відомостей, які не містять ознак публічної інформації

 

  1. Не належать до публічної інформації:

- інформація, яка на день надходження запиту не відображена та не задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях і її відображення та документування не передбачено чинним законодавством;

- інформація, яка отримана або створена при листуванні з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, громадянами;

- внутрішня службова кореспонденція: доповідні та службові записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності Суду, процесом прийняття управлінських рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень;

- інформація, яка міститься в матеріалах судових справ.

 

  1. Публічною інформацією з обмеженим доступом у Львівському апеляційному суді є:

1) конфіденційна інформація – інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов;

2) таємна інформація – інформація, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації», розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю досудового слідства та іншу передбачену законом таємницю;

3) службова інформація – інформація, що міститься в документах, яким присвоєно гриф «для службового користування».

 

 

 

Додаток 2
до Положення про забезпечення доступу до публічної інформації
у Львівському апеляційному суді

 

Форма електронного запиту на інформацію

 

 

Прізвище

 

 

 

Ім’я

 

 

 

По батькові

 

 

 

е-mail

 

 

 

номер телефону

 

 

 

Поштова адреса:

індекс

 

область

 

 

район

 

 

населений пункт

 

 

вулиця

 

 

будинок

 

 

квартира

 

 

 

 

 

Зміст запиту:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

          Додаток 3
до Положення про забезпечення
доступу до публічної інформації
у Львівському апеляційному суді

 

 

 

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення електронного запиту на інформацію

 

 

 

Текст електронного запиту повинен містити одне питання та не перевищувати 1 000 знаків. Запит не повинен вміщувати вкладених файлів.

 

Усі поля в електронній формі запиту підлягають обов’язковому заповненню. Електронний запит з неналежно заповненими або незаповненими полями у Львівському апеляційному суді не розглядається.

 

Скарги, порядок розгляду яких регулюється процесуальним законодавством, а також запити на інформацію, тексти яких містять більше        1 000 знаків, копії документів, фотографії та інші вкладення, можуть бути направлені до Львівського апеляційного суду поштовим зв’язком або подані особисто через Загальний відділ – канцелярію Суду.

 

Відповідь на електронний запит направляється на адресу електронної пошти, вказану запитувачем, у терміни, встановлені законодавством.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4
до Положення про забезпечення  

 доступу до публічної інформації
у Львівському апеляційному суді

 

 

         Форма письмового запиту на інформацію

(для фізичних осіб)

 

 

 

 

  ЛЬВІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

79008, м. Львів, пл. Соборна,7

____________________________
(прізвище, ім’я, по-батькові запитувача інформації)

що проживає за адресою:

___________________________

___________________________

тел. _________;е-mail:___________

 

         

 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗАПИТ

 

Відповідно до статті 34 Конституції України, статей 3, 4, 5, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», статті 5 Закону України «Про інформацію» прошу надати мені таку інформацію:

 

  1. ___________________________________________________________
  2. ___________________________________________________________
  3. ___________________________________________________________

Вiдповідь на iнформацiйний запит прошу направити за адресою:

_______________________________________________________

 

З вимогами Закону України «Про доступ до публічної інформації» щодо відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк копій документів обсягом більш як 10 сторінок ознайомлений(а).                         ___________

                                                                                     (підпис)

 

 

«____» __________ 20__ р.                  _________                                   ________________

  (дата)                                                     (підпис)                                     (прізвище, ініціали)

 

 

 

         Додаток 5
до Положення про забезпечення доступу до публічної інформації
у Львівському апеляційному суді

 

Форма письмового запиту на інформацію

(для юридичних осіб)

 

 

 ЛЬВІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

79008, м. Львів, пл. Соборна, 7

______________________________
(назва юридичної особи, об’єднання громадян)

___________________________
(адреса місця розташування)

___________________________

тел. _________; е-mail:___________

 


ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗАПИТ

 


           Відповідно до статті 34 Конституції України, статей 3, 4, 5, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», статті 5 Закону України «Про інформацію» просимо надати таку інформацію:

 

  1. ___________________________________________________________
  2. ___________________________________________________________
  3. ___________________________________________________________

            Вiдповідь на iнформацiйний запит просимо направити за адресою:

_______________________________________________________

         

            З вимогами Закону України «Про доступ до публічної інформації» щодо відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк копій документів обсягом більш як 10 сторінок ознайомлені.                  ___________

                                                                      (підпис)

 

 

«____» __________ 20__ р.                          _________                               ________________

          (дата)                                                      (підпис)                                (прізвище, ініціали)