flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Затверджено рішенням зборів
суддів Львівського апеляційного суду
(протокол від 03.02.2023)

 

Засади використання автоматизованої системи документообігу

у Львівському апеляційному суді

із змінами та доповненнями, внесеними рішеннями зборів суддів

Львівського апеляційного суду 

від 03 березня 2023 року

від 04 серпня 2023 року 

від 09 лютого 2024 року

 

Розділ І. Загальні положення

 

 1. Засади використання автоматизованої системи документообігу у Львівському апеляційному суді (далі – Засади) це затвердженні рішенням зборів суддів правила застосування Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України 02.04.2015 № 25 (із змінами і доповненнями) (далі – Положення) з урахуванням юрисдикції та інстанційності Львівського апеляційного суду, спеціалізації суддів, норм процесуальних кодексів та законів України.

 

 1. Цими Засадами визначаються особливості розподілу справ між суддями, порядок формування колегій суддів, підстави для передачі судової справи раніше визначеному судді, підстави для проведення повторного автоматизованого розподілу справ та інші правила застосування Положення про автоматизовану систему документообігу суду. Автоматизований розподіл справ  здійснюється на засадах об’єктивного та неупередженого розподілу судових справ між суддями з додержанням принципів випадковості та в хронологічному порядку надходження судових справ, з урахуванням завантаженості кожного судді (збалансованого навантаження).

 

Розділ ІІ. Особливості автоматизованого розподілу справ

 

 1. Відмова судді від отримання розподіленої в установленому порядку судової справи не допускається.

 

 1. Спеціалізація суддів визначається  за їх належністю  до  судової палати за рішенням зборів суддів. Рішення про утворення  судових палат, їх кількісний та персональний склад, визначення персонального складу постійних колегій суддів, визначення резервних суддів для кожної постійної колегії суддів приймаються зборами  суддів. Якщо одного і того ж суддю уведено одночасно до двох і більше складів постійних колегій суддів, збори суддів визначають, у якому складі колегії він не є суддею-доповідачем.

 

 1. Автоматизований розподіл судових справ здійснюється в автоматизованій системі, з урахуванням спеціалізації суддів, у тому числі спеціалізації зі здійснення кримінального провадження щодо неповнолітніх, за такими правилами:

-    із загального списку суддів визначаються судді, які мають повноваження та відповідну спеціалізацію щодо розгляду судової справи на момент автоматизованого розподілу;

- для суддів, які мають повноваження щодо розгляду судової справи на момент автоматизованого розподілу, здійснюється розрахунок коефіцієнтів навантаження;

- із числа суддів, які мають повноваження (спеціалізацію) щодо розгляду судової справи на момент автоматизованого розподілу з урахуванням визначених автоматизованою системою коефіцієнтів навантаження здійснюється визначення судді для розгляду конкретної судової справи за принципом випадковості та в хронологічному порядку надходження судових справ. Автоматизований розподіл клопотань про надання дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії здійснюється між слідчими суддями, визначеними статтею 247 КПК України.

 

 1. Визначення суддів, які мають повноваження (спеціалізацію) щодо розгляду судової справи на момент автоматизованого розподілу, здійснюється згідно з вимогами пункту 5 Розділу ІІ Засад, а також з урахуванням дотримання правил поєднання судових справ.

 

 1. Не розподіляються щодо конкретного судді судові справи, що надійшли:

- за два місяці до закінчення повноважень судді;

- за чотирнадцять днів до початку відпустки судді (якщо її тривалість становить не менше чотирнадцяти календарних днів);

- за три робочих дні до початку відпустки судді, якщо її тривалість становить від чотирьох до чотирнадцяти календарних днів;

- у період відпустки судді;

- за один робочий день до відрядження судді (за три робочі дні – якщо тривалість відрядження становить більше семи календарних днів) та в дні перебування судді у відрядженні;

- під час тимчасової непрацездатності судді;

- за один робочий день до направлення судді на навчання, підвищення кваліфікації, для участі у семінарських заняттях, діяльності органів суддівського самоврядування, Вищої ради правосуддя тощо без відбуття у відрядження (за наявності наказу голови суду);

- у дні перебування судді на навчанні, підвищенні кваліфікації, участі у семінарських заняттях, діяльності органів суддівського самоврядування, Вищої ради правосуддя тощо без відбуття у відрядження (за наявності наказу голови суду);

- у разі призначення судді членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України – з моменту прийняття рішення про призначення;

- в інших передбачених законом випадках, у яких суддя не може здійснювати правосуддя або брати участь у розгляді судових справ.

 

 1. Якщо одного і того ж суддю уведено одночасно до двох і більше складів постійних колегій суддів, у Додатках визначено, у якому складі колегії він не є суддею-доповідачем.

 

 1. Дні, у які не розподіляються щодо конкретного судді судові справи, враховуються при розрахунку коефіцієнту навантаження судді на момент автоматизованого розподілу судової справи.
 2. У разі настання обставин, зазначених у підпункті 2.3.55. пункту 2.3. Положення, розподіл судових справ, які за законом мають розглядатися невідкладно з метою недопущення порушення конституційних прав громадян (судові справи, пов’язані з виборчим процесом, судові справи про встановлення або усунення обмежень щодо реалізації права на мирні зібрання, вирішення питання застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, клопотання слідчого, прокурора про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, клопотання про надання дозволу на обшук чи огляд житла, клопотання про надання дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії тощо) здійснюється головою суду, а разі його відсутності заступником голови суду (який має адміністративні повноваження щодо судової палати з розгляду кримінальних справ), а в разі відсутності останнього - секретарем судової палати з розгляду кримінальних справ, а вразі відсутності останніх – слідчим суддею, який має більший стаж роботи на посаді судді, за наявності у них допуску до державної таємниці за формою, яка відповідає ступеню секретності інформації, що міститься в матеріалах справи, з урахуванням спеціалізації та рівномірного навантаження для кожного судді (слідчого судді), за принципом випадковості та в хронологічному порядку надходження справ, до усунення відповідних обставин.

 

 1. Не пізніше наступного робочого дня після усунення обставин, зазначених у підпункті 2.3.55. пункту 2.3. Положення, до автоматизованої системи вноситься передбачена Положенням інформація із зазначенням у хронологічному порядку номера та дати фактичного надходження судової справи до суду, а також інформація про її розподіл.

 

 1. Колегії суддів формуються зборами суддів у складі 3 суддів з урахуванням  їх спеціалізації (належності до  судових палат),  та  положень процесуального законодавства.

 

 1. Внесення змін до кількісного та персонального складу колегій визначається зборами суддів  за  поданням заступника голови суду, а у разі його відсутності – секретаря судової палати.

 

 1. У справах, у яких  передбачено  одноособовий  розгляд, автоматизованою системою визначається  головуючий.

 

 1. Колегія суддів для розгляду конкретної судової справи формується автоматизованою системою у складі трьох суддів: судді-доповідача та двох суддів, при цьому суддя-доповідач є головуючим у справі.

 

 1. Результатом автоматизованого розподілу судових справ є протокол, що автоматично створюється автоматизованою системою.

 

 1. Протокол автоматизованого розподілу судової справи між суддями роздруковується, підписується уповноваженими особами апарату суду та додається до матеріалів судової справи.

 

 1. У разі якщо після визначення автоматизованою системою головуючого судді (судді-доповідача) неможливо визначити склад колегії автоматизованою системою в автоматичному режимі з числа суддів постійної колегії, автоматизована система визначає суддів, яких не вистачає, з числа резервних суддів даної колегії, а в разі неможливості визначення складу колегії з врахуванням резервних суддів – зі складу судової палати, до якої належить головуючий суддя (суддя-доповідач).

 

 1. Якщо неможливо визначити склад колегії з числа суддів відповідної спеціалізації (судової палати), визначення головуючого судді (судді-доповідача) здійснюється з числа суддів відповідної спеціалізації (судової палати), а визначення суддів-членів колегії відбувається між усіма суддями незалежно від спеціалізації та належності до судових палат.

 

 1. Визначення судді у справі, яка розглядаються одноособово суддею, а судді-доповідача в разі колегіального розгляду здійснюється в порядку, визначеному процесуальним законом.

 

 1. Справа, розгляд якої здійснюється колегією суддів в обов’язковому порядку, розглядається постійною колегією суддів, до складу якої входить визначений автоматизованою системою суддя-доповідач.

 

 1. Відповідно до визначеного процесуальним законодавством принципу незмінності складу суду, розгляд справ, кримінальних проваджень, як правило, проводиться у складі постійної колегії суддів.

 

 1. Тимчасова відсутність судді-члена колегії (тимчасова непрацездатність, відпустка, відрядження тощо) не є безумовною підставою для проведення заміни такого судді іншим суддею.

 

 1. Відповідна необхідність у кожному конкретному випадку визначається суддею-доповідачем з урахуванням обставин справи та встановлених процесуальним законом строків розгляду справи.

 

 1. У таких випадках на підставі мотивованого розпорядження керівника апарату суду (особи яка виконує його обов’язки) на виконання службової записки судді-доповідача, погодженої заступником голови суду чи секретарем судової палати, автоматизованою системою в автоматичному режимі здійснюється заміна судді-члена колегії, який не може продовжувати участь у розгляді справи з підстав тимчасової непрацездатності, відпустки, відрядження тощо.

 

 1. У виключних випадках, за наявності обставин, які ускладнюють здійснення правосуддя, що зумовлені об’єктивними чинниками (тобто за відсутності ознак суб’єктивного характеру), може бути проведено заміну судді-члена колегії, у зв’язку із зайнятістю в іншому судовому процесі, на підставі службової записки судді-доповідача, погодженого заступником голови суду чи секретарем судової палати.

 

 1. Суддя, визначений на заміну вибулого судді, розглядає у складі колегії суддів усі невирішені справи, що розглядає така колегія суддів, та які у зв’язку з відсутністю вибулого судді неможливо розглянути в строки, встановлені процесуальним законодавством. Тобто, протягом одного робочого дня визначаються одні і ті самі члени колегії суддів для розгляду всіх справ, що перебувають у конкретного судді-доповідача, та по яким проводиться автоматична заміна.

 

 1. Заміна відсутнього судді здійснюється з числа резервних суддів, а у випадку неможливості такої заміни - з числа суддів судової палати.

 

Розділ ІІІ. Особливості повторного автоматизованого розподілу справ

 1. Повторний автоматизований розподіл судових справ також здійснюється у випадках:

 

 1. Повторний автоматизований розподіл судових справ у визначених випадках здійснюється за письмовим розпорядженням керівника апарату суду (особи, яка виконує його обов’язки).

Електронний примірник такого розпорядження вноситься до автоматизованої системи не пізніше наступного робочого дня, що настає після його підписання.

 

 1. Результатом повторного автоматизованого розподілу судової справи є протокол повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями, що автоматично створюється автоматизованою системою.

 

 1. У разі задоволення заяви про відвід (самовідвід), заявлення суддею самовідводу, повторний автоматизований розподіл справ або ж заміна судді (суддів) здійснюється на підставі вмотивованого рішення про відвід (самовідвід) судді (суддів), заяви про самовідвід судді (суддів).

 

 1. Судова справа підлягає повторному автоматизованому розподілу у разі, якщо суддя, в провадженні якого перебувала судова справа, зазначена в підпункті 2.3.43 пункту 2.3 Положення, на момент повернення її із суду касаційної інстанцій не працює у суді або таку судову справу неможливо передати судді з підстав, зазначених у пункті 2.3.3 Положення.

 

 1. Винятково у разі, коли суддя-доповідач у передбачених законом випадках не може продовжувати розгляд справи (тривала хвороба тощо) з метою дотримання строків розгляду справ і прав громадян, невирішені судові справи передаються для повторного автоматизованого розподілу за вмотивованим розпорядженням керівника апарату суду, що додається до матеріалів справи, на підставі протоколу з рекомендаціями за наслідками обговорення зазначеного питання на нараді суддів відповідної судової палати.

 

 1. У випадку тимчасової непрацездатності, відрядження, відпустки тощо головуючого судді (судді-доповідача) на строк, що не призводить до порушення строків вирішення справи, повторний автоматизований розподіл не проводиться.

 

 1. Відповідно до визначеного процесуальним законодавством принципу незмінності складу суду, розгляд справи, як правило, проводиться визначеною автоматизованою системою колегією суддів.

 

 1. Тимчасова відсутність судді-члена колегії, як правило, не може бути підставою для зміни складу колегії суддів.

У разі неможливості продовження розгляду справи одним із суддів - членів колегії (призов на військову службу, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, довготривале перебування на лікарняному або у відпустці тощо) заміна судді-члена колегії здійснюється автоматизованою системою на підставі мотивованого розпорядження керівника апарату суду (або уповноваженої ним особи) на виконання службової записки судді-доповідача у справі, з метою дотримання передбаченого законом строку розгляду цієї справи у порядку, зазначеному в підпункті 2.3.23 пункту 2.3 Положення.

Електронний примірник такого розпорядження вноситься до автоматизованої системи не пізніше наступного робочого дня, що настає після його підписання.

 

 1. Недопустимість за вимогами процесуального закону повторної участі судді у розгляді справи визначається відповідальним працівником відділу забезпечення розгляду кримінальних і  цивільних справ.

 

 1. Обставини, що    виключають    участь     судді     у    розгляді     справи,  передбачені процесуальним законом, визначаються суддею-доповідачем під час вивчення справи чи судом під час розгляду справи.

 

Розділ ІV. Особливості визначення навантаження на суддів під час автоматизованого розподілу справ

 

 1. У Львівському апеляційному суді встановлено такий рівень навантаження (коефіцієнт) на суддів, які обіймають адміністративні посади в суді або виконують інші обов'язки, не пов'язані із здійсненням правосуддя (секретар судової палати, суддя, визначений доповідачем щодо довідки про вивчення та/або узагальнення судової практики тощо:

- Голова суду – 60 %

- Заступник голови суду (кримінальна палата) – 90 %

- Заступник голови суду (цивільна палата) – 80 %

- Секретар судової палати – 90 %

- Суддя, визначений доповідачем щодо довідки про вивчення чи узагальнення судової практики – 50 %.

В інших випадках рівень навантаження (коефіцієнт) визначається рішенням зборів суддів.

 

 1. У випадках виявлення значної різниці в навантаженні на суддів відповідної палати, на підставі рішення суддів такої палати (оформленого протоколом) судді, який має найбільше навантаження, таке зменшується на коефіцієнт, визначений в рішенні палати, але не більш ніж на п’ятдесят відсотків порівняно з навантаженням інших суддів, та на строк до вирівнювання навантаження на такого суддю. Відповідне рішення суддів палати (оформлене протоколом) є підставою для внесення змін до налаштувань АСДС щодо коефіцієнту (%) навантаження відповідного судді палати. У разі вирівнювання навантаження, судді відповідної палати приймають рішення,  яке є підставою для внесення змін до налаштувань АСДС щодо зняття коефіцієнту (%) навантаження відповідного судді палати.

 

Розділ V. Коефіцієнт форми участі суддів у розгляді справ та коефіцієнти складності справ

 

 1. Коефіцієнт, що враховує форму участі судді в розгляді судової справи визначається за таким алгоритмом:
  • суддя-доповідач (колегіально) - 1;
  • головуючий (одноособово) - 1;
  • член колегії - 0.1.

 

 1. Коефіцієнт складності складає для усіх категорій справ - 1, крім клопотань про проведення негласних слідчих (розшукових) дій по яких коефіцієнт складності - 0.033.

 

 1. Коефіцієнт поточної складності справ визначається відповідальним працівником при реєстрації справи (кримінального провадження) і складає:

- для справ, які розглядаються в порядку кримінального судочинства, справ про адміністративні правопорушення та кримінальних проваджень (кримінальних справ), де не більше 5 томів – 1;

- кримінальних проваджень (кримінальних справ), де більше 5, але не більше 10 томів – 2; 

- кримінальних проваджень (кримінальних справ), де більше 10, але не більше 20 томів – 3;

- кримінальних проваджень (кримінальних справ) де більше 20 томів – 5;

- для справ, що надійшли до апеляційної інстанції для розгляду в порядку цивільного судочинства, де не більше 2 томів чи 2 апеляційних скарг – 1;

- для справ, що надійшли до апеляційної інстанції для розгляду в порядку цивільного судочинства і складають за обсягом 3-4 томи або 3-4 апеляційних скарги на судові рішення – 3;

- для справ, що надійшли до апеляційної інстанції для розгляду в порядку цивільного судочинства і складають за обсягом 5 і більше томів або 5 і більше апеляційних скарги на судові рішення – 5.

 

 

Розділ VI. Табель обліку робочого часу при проведенні автоматизованого розподілу справ

 

 1. Табель обліку робочого часу заповнюється кадровою службою перед проведенням  автоматизованого розподілу  справ.

 

 1. Електронний примірник табелю обліку використання робочого часу суддів, що складається для виплати заробітної плати, вноситься відповідальною особою суду до автоматизованої системи не пізніше наступного робочого дня після його підписання.

 

 1. Електронний примірник наказу про відрядження (про скасування наказу про відрядження) судді вноситься відповідальною особою суду до автоматизованої системи не пізніше наступного робочого дня, що настає після його підписання.

 

 1. Відмітка у табелі про причини відсутності судді «Відпустка», «Відрядження», «Навчання» проводиться  на підставі наказу голови суду про відрядження  чи надання  відпустки судді.

Відмітка про причини відсутності судді «Хвороба» проводиться на підставі усного повідомлення судді про його  непрацездатність, підтвердженого в  подальшому  належно  оформленим  листком непрацездатності.

Причина «Складна справа» визначається суддею-доповідачем за погодженням  із заступником голови суду, а в разі  його відсутності -  секретарем  судової палати, після погодження цього питання на нараді суддів відповідної палати.

Причина «Адмін. бронь» встановлюється за вказівкою голови суду, заступника голови суду, а в разі його відсутності – секретаря  судової палати  у випадках виконання суддями іншої роботи, не пов’язаної із здійсненням правосуддя. 

Причина «Інше» встановлюється за будь-яких інших обґрунтованих  причин за вказівкою заступника голови суду, а в разі його відсутності - секретаря  судової палати (проведення аналізів та  узагальнень судової практики,  надання  методичної  допомоги місцевим судам тощо), після погодження цього питання на нараді суддів відповідної палати.

 

Розділ VІI. Розподіл судових справ між суддями у разі настання обставин, які унеможливлюють функціонування автоматизованої системи

 

 1. Знеструмлення електромережі суду, вихід з ладу обладнання або комп'ютерних програм чи настання інших обставин, які унеможливлюють функціонування автоматизованої системи та тривають понад п’ять робочих днів, відповідно до Положення фіксуються актами, складеними комісією під головуванням керівника апарату (особи, яка виконує його обов’язки), із зазначенням у них дати, часу настання та закінчення дії відповідних обставин, причин виникнення, заходів, вжитих для їх усунення.

Електронні примірники зазначених актів вносяться до автоматизованої системи не пізніше наступного робочого дня, що настає після усунення обставин.

Автоматизований розподіл судових справ між суддями здійснюється невідкладно після налагодження роботи автоматизованої системи або на наступний робочий день після усунення зазначених у підпункті 2.3.55 пункту 2.3 Положення обставин.

 

Розділ VІІI. Особливості використання автоматизованої системи у судовій палаті з розгляду кримінальних справ.

 

 1. Порядок визначення судді-доповідача, а також порядок формування колегії під час розгляду кримінальних справ Львівським апеляційним судом визначається Розділом ІІ цих Засад.

 

 1. Під час розподілу судових справ, які розглядаються Львівським апеляційним судом як судом першої інстанції, автоматизованою системою визначається суддя, який є головуючим у судовому засіданні.
 2. Раніше визначеному в судовій справі головуючому судді (судді-доповідачу) передаються:

  - судові справи, повернуті до апеляційного суду після дооформлення в порядку КПК України;

  - судові справи, що надійшли для вирішення питання про прийняття додаткового судового рішення, виправлення описок та  (очевидних) арифметичних помилок; роз'яснення судового рішення, повернення судового збору;

  - судові справи, повернуті до апеляційного суду після виконання вимог частини другої статті 359 Кримінально-процесуального кодексу України ( в редакції 1960 р.), відповідно до пункту 11 Перехідних положень Кримінального процесуального кодексу України,  також у випадках, коли суддя-доповідач відсутній у зв'язку з відпусткою, тимчасовою непрацездатністю чи відрядженням, тривалість яких не перевищує 2 (двох) місяців. У випадках закінчення в цей період строку призначеного судом покарання, коли особа перебуває під вартою, справа підлягає повторному автоматичному розподілу між суддями судової палати. В разі неможливості передачі відповідному судді-доповідачу з підстав його тимчасової непрацездатності, відрядження, відпустки тощо, справа підлягає повторному автоматичному розподілу за спливом двохмісячного строку;

  - апеляційні скарги на ухвалу слідчого судді в межах однієї судової справи , до винесення судового рішення;

  -  заяви про відновлення втраченого судового провадження, яке розглядалося судом апеляційної інстанції як судом першої інстанції;

  - справи про адміністративні правопорушення, які повторно поступили до апеляційного суду після усунення недоліків апеляційної скарги чи належного оформлення матеріалів справи судом першої інстанції та у випадку повторної подачі апеляційної скарги після її повернення постановою суду.

  - апеляційні скарги, які надійшли до суду повторно з передбачених процесуальним законом підстав.

У разі надходження апеляційних скарг, які подані в рамках однієї справи, але на різні судові рішення, такі скарги передаються раніше визначеному головуючому судді (судді-доповідачу).

Результатом розподілу судової справи шляхом передачі судової справи раніше визначеному у судовій справі судді є протокол передачі судової справи раніше визначеному складу суду), що створюється в автоматизованій системі уповноваженою особою апарату суду.

Протокол передачі судової справи раніше визначеному судді роздруковується, підписується та додається до матеріалів судової справи.

 

 1. Матеріали кримінальних проваджень за клопотаннями про проведення негласних слідчих дій не розподіляються щодо конкретного судді за три дні до початку відпустки (якщо її тривалість становить не менше чотирнадцяти календарних днів) (п. 2.3.3 Положення).

У разі встановлення в електронному табелі у зв'язку з відпусткою, відрядженням заборони для розподілу суддям, які мають розглядати клопотання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, для розподілу таких клопотань, у виняткових випадках, відповідальна особа на підставі розпорядження голови апеляційного суду, вносить до електронного табелю зміни шляхом тимчасового зняття заборони для розподілу суддям, які визначені для розгляду таких клопотань.

 

Розділ IX. Особливості використання автоматизованої системи у судовій палаті з розгляду цивільних справ

 1. Порядок визначення судді-доповідача, а також порядок формування колегії під час розгляду цивільних справ Львівським апеляційним судом визначається Розділом І цих Засад.

 

 1. Під час розподілу судових справ, які розглядаються Львівським апеляційним судом як судом першої інстанції, автоматизованою системою визначається суддя, який є головуючим у судовому засіданні.

 

 1. Якщо на момент вирішення питання про відкриття апеляційного провадження, відмови у відкритті апеляційного провадження, повернення апеляційної скарги, повернення апеляційної скарги без розгляду тощо, суддя, який входить до складу колегії суддів (крім судді-доповідача), не може здійснювати обов’язки судді (тимчасова непрацездатність, відрядження, відпустка тощо) понад 5 робочих днів, може бути проведено заміну судді-члена колегії на підставі мотивованого розпорядження керівника апарату суду (особи яка виконує його обов’язки) на виконання службової записки судді-доповідача, автоматизованою системою в автоматичному режимі.

 

 1. Якщо на момент призначення цивільної справи до розгляду суддя, який входить до складу колегії суддів (крім судді-доповідача), не може здійснювати обов’язки судді (тимчасова непрацездатність, відрядження, відпустка тощо), з метою недопущення порушення процесуальних строків склад колегії суддів для вирішення питання про призначення цивільної справи до розгляду визначається на підставі мотивованого розпорядження керівника апарату суду (особи яка виконує його обов’язки) на виконання службової записки судді-доповідача, автоматизованою системою з числа резервних суддів.

 

 1. Подальший розгляд справи здійснюється постійною колегією суддів, визначеною автоматизованою системою в день реєстрації справи.

 

 1. Судові справи, що надійшли із суду касаційної інстанції після скасування ухвал, які перешкоджають подальшому розгляду судової справи (крім ухвал про закриття провадження), а також ухвал, які не перешкоджають подальшому розгляду судової справи, передаються раніше визначеному у судовій справі судді (судді-доповідачу), ухвалу яких скасовано.

 

 1. Раніше визначеному в судовій справі судді (судді-доповідачу), без застосування автоматизованого розподілу також передаються:

-    апеляційні скарги, що надійшли до суду апеляційної інстанції після визначення судді (судді-доповідача) у цій судовій справі, якщо провадження не закінчено;

-    судові справи, повернуті до апеляційного суду після виконання вимог частини третьої статті 365 Цивільного процесуального кодексу України;

-    судові справи, що надійшли для вирішення питання про прийняття додаткового судового рішення, виправлення описок та  арифметичних помилок; роз'яснення судового рішення, повернення судового збору;

-    заяви про забезпечення позову, доказів, подані до суду апеляційної інстанції після відкриття апеляційного провадження, а також під час розгляду судом апеляційної інстанції заяви про визнання та надання дозволу на примусове виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу; клопотання про скасування заходів забезпечення позову, заміну одного заходу забезпечення позову іншим, зустрічне забезпечення або про скасування зустрічного забезпечення, у разі вжиття заходів забезпечення (зустрічного забезпечення) безпосередньо судом апеляційної інстанції;

-    клопотання про скасування заходів забезпечення позову (зустрічного забезпечення) у справі, у разі ухвалення судом апеляційної інстанції остаточного судового рішення (про повну відмову в задоволенні позову, залишення позову без розгляду, закриття провадження у  справі);

-    заяви та клопотання з процесуальних питань, пов’язаних з виконанням судових рішень, подані до суду апеляційної інстанції, що розглядав справу як суд першої інстанції у випадках, передбачених ЦПК України;

-    заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами за виключенням випадків, визначених процесуальним законом;

-    заяви про скасування ухвали суду апеляційної інстанції про стягнення штрафу, подані на підставі положень частини шостої статті 148 ЦПК України;

-    заяви про відновлення втраченого судового провадження, яке розглядалося судом апеляційної інстанції як судом першої інстанції;

-    заяви про видачу дубліката виконавчого документа по справам, які розглядалися судом апеляційної інстанції як судом першої інстанції.

 

 1. У разі відсутності раніше визначеного в судовій справі судді (судді-доповідача) у випадках, передбачених цим пунктом протягом строку, який зокрема може мати своїм наслідком порушення строків вирішення відповідного питання, визначених процесуальним законом, такі судові справи та матеріали підлягають автоматизованому розподілу у загальному порядку.

 

 1. Як правило, у випадку тимчасової непрацездатності, відрядження, відпустки тощо судді, судді-доповідача повторний автоматизований розподіл справ не проводиться.

 

 1. Настання обставин, які унеможливлюють участь судді, судді-доповідача у розгляді судових справ, більше чотирнадцяти днів або протягом строку, що може перешкодити розгляду справи (вирішення питання) у строки, встановлені цивільним процесуальним законодавством, може бути підставою для повторного автоматизованого розподілу справи. У кожному конкретному випадку наявність вказаних обставин перевіряється заступником голови суду чи секретарем судової палати.

 

 1. У разі надходження апеляційних скарг, які подані в рамках однієї справи, але на різні судові рішення, такі скарги передаються раніше визначеному судді (судді-доповідачу), якщо провадження не закінчено.

 

 1. Раніше визначеному в судовій справі судді (судді-доповідачу) також передаються:

-    апеляційна скарга або цивільна справа за апеляційною скаргою на рішення суду або ухвалу, яка перешкоджає подальшому розгляду справи, у випадку, якщо в провадженні суду перебуває справа за апеляційною скаргою на ухвалу про забезпечення позову чи на іншу ухвалу, яка не перешкоджає подальшому розгляду справи (в рамках однієї справи);

-    апеляційна скарга або контрольне провадження за апеляційною скаргою на ухвалу про забезпечення позову чи на іншу ухвалу, яка не перешкоджає подальшому розгляду справи, у випадку, якщо в провадженні суду перебуває цивільна справа за апеляційною скаргою на рішення суду або ухвалу, яка перешкоджає подальшому розгляду справи (в рамках однієї справи);

-    апеляційна скарга або контрольне провадження за апеляційною скаргою на ухвалу про забезпечення позову чи на іншу ухвалу, яка не перешкоджає подальшому розгляду справи, у випадку, якщо в провадженні суду перебуває інша апеляційна скарга на ухвалу про забезпечення позову чи на іншу ухвалу, яка не перешкоджає подальшому розгляду справи (в рамках однієї справи).

 

 1. Результатом розподілу судової справи шляхом передачі судової справи раніше визначеному у судовій справі судді є протокол, що створюється в автоматизованій системі уповноваженою особою апарату суду. Протокол передачі судової справи раніше визначеному судді роздруковується, підписується та додається до матеріалів судової справи.

 

Засади використання автоматизованої системи документообігу в Львівському апеляційному суді набувають чинності з 01.03.2023.

 

Додаток №1

із змінами, внесеними рішеннями зборів суддів від 03.03.2023

 Постійно діючі колегії судової палати з розгляду цивільних справ

 

Колегія № 1                                              

Цяцяк Р. П.

Ванівський О. М.

Шеремета Н. О.                                            

 

Колегія № 2

Ніткевич А. В.

Бойко С. М.                                                           

Копняк С. М.

 

Колегія № 3      

Савуляк Р. В.

Мікуш Ю. Р.                                                    

Приколота Т. І.                                              

 

Колегія № 4      

Шандра М. М.

Крайник Н. П.

Левик Я. А.

                      

 Додаток № 2

із змінами, внесеними рішеннями зборів суддів від 09.02.2024 (рішення набирає чинності з 01.03.2024) 

Постійно діючі колегії судової палати з розгляду кримінальних справ

 

Колегія № 1.    

Галапац І. І.                                                         

Березюк О. Г.                                                      

Романюк М. Ф.

                      

Колегія № 2.   

 Головатий В.Я. 

Белена А.В.

Маліновська - Микич О.В.

 

Колегія № 3.   

Партика І.В. 

Гончарук Л.Я.

Урдюк Т.М. - не є суддею - доповідачем

 

Колегія № 4.  

Стельмах І.О.

Урдюк Т.М.

Гончарук Л.Я. - не є суддею - доповідачем

 

 Додаток № 3

 із змінами, внесеними рішеннями зборів суддів від 03.03.2023

 

Основний постійно діючий склад                    Резервні судді:

 

Колегія № 1                                                       Колегія №2

Цяцяк Р. П.                                                        Ніткевич А. В.      

Ванівський О. М.                                               Бойко С. М.     

Шеремета Н. О.                                                 Копняк С. М      

 

Колегія № 2                                                       Колегія №1                   

Ніткевич А. В.                                                   Цяцяк Р. П.                       

Бойко С. М.                                                       Ванівський О. М.                                                            

Копняк С. М.                                                     Шеремета Н. О.    

   

 

Колегія № 3                                                       Колегія №4

Савуляк Р. В.                                                     Шандра М. М.

Мікуш Ю. Р.                                                      Крайник Н. П.                                              

Приколота Т. І.                                                  Левик Я. А.

 

Колегія № 4                                                       Колегія №3 

Шандра М. М.                                                   Савуляк Р. В.

Крайник Н. П.                                                   Мікуш Ю. Р.

Левик Я. А.                                                       Приколота Т. І.

 

 Додаток № 4

із змінами, внесеними рішеннями зборів суддів від 09.02.2024 (рішення набирає чинності з 01.03.2024 року)

        

Основний постійно діючий                             Резервні судді       

склад колегії суддів

 

Колегія № 1                                                   

Галапац І. І.                                                          Головатий В. Я.

Березюк О. Г.                                                       Белена А. В.

Романюк М. Ф.

  

Колегія № 2                                                          

Головатий В. Я.                                                    Галапац І. І.

Белена А. В.                                                          Березюк О. Г.

Маліновська-Микич О. В.

                                         

Колегія № 3                                                                 

Партика І. В.                                                         Стельмах І.О.

Гончарук Л. Я.                                                      Маліновська - Микич О.В.

Урдюк Т.М. – не є суддею-доповідачем                                                         

 

Колегія № 4                                                                                                                 

Стельмах І. О.                                                       Партика І.В.

Урдюк Т. М.                                                          Романюк М. Ф.

Гончарук Л.Я. – не є суддею-доповідачем