flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Засади використання автоматизованої системи документообігу в апеляційному суді Львівської області

Затверджено

Рішенням зборів суддів

(протокол загальних зборів суддів від 08.07.2015 р.)

 

Засади використання автоматизованої системи документообігу

в Апеляційному суді Львівської області

 

Із змінами та доповненнями, внесеними рішеннями загальних зборів суддів Апеляційного суду Львівської області, відповідно:

від 28.10.2015 року

від 18.03.2016 року

від 20.04.2016 року

від 14.09.2016 року

від 15.12.2016 року

від 08.02.2017 року

від 07.04.2017 року

від 22.11.2017 року

від 07.02.2018 року

від 04.05.2018 року

І.

 Автоматизований  розподіл справ  здійснюється на засадах об’єктивного та неупередженого розподілу справ між суддями з додержанням принципів черговості та рівної кількості справ для кожного судді.

Абзац 1 з змінами у редакції рішення загальних зборів суддів від 18.03.2016 року

 

         Автоматизований розподіл справ  здійснюється  у  відповідності до  Положення про  автоматизовану систему документообігу суду (далі Положення), затвердженого рішенням Ради суддів України від 26 листопада 2010 року № 25 (зі змінами), Засад використання автоматизованої системи документообігу в Апеляційному суді Львівської області (далі Засади А.С.) та Методичних рекомендацій з налаштування та виконання автоматичного  розподілу  справ.

Абзац 2 з змінами у редакції рішення загальних зборів суддів від 18.03.2016 року

 

           Автоматизований    розподіл    судових    справ (кримінальних проваджень)  між суддями  здійснюється з урахуванням спеціалізації суддів, у тому числі спеціалізації зі здійснення кримінального провадження щодо неповнолітніх.

Абзац 3 з змінами у редакції рішення загальних зборів суддів від 18.03.2016 року

 

Спеціалізація суддів  визначається  за їх належністю  до  судової палати за рішенням зборів суддів.

 

         Рішення про утворення  судових палат, їх кількісний та персональний склад приймаються зборами  суддів за  пропозицією голови суду.

 

Збори суддів визначають склади постійно діючих колегій суддів за пропозицією секретаря відповідної судової палати.

 

  Автоматизований    розподіл    судових    справ (кримінальних проваджень)  між суддями здійснюється відповідно до затверджених складів постійно діючих колегій згідно Додатків № 1 та №2. Головуючий складу – суддя, що організовує роботу складу колегії.

Абзац 7 з змінами у редакції рішення загальних зборів суддів від 18.03.2016 року

Абзац 7 з змінами у редакції рішення загальних зборів суддів від 04.05.2018 року

Автоматизований розподіл клопотань про надання дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії здійснюється між слідчими суддями.

Відмова судді від отримання розподіленої в установленому порядку судової справи не допускається.

ІІ.

 1. Колегії суддів  формуються зборами суддів у складі  не менше 3 суддів з урахуванням  їх спеціалізації (належності до  судових палат),  та  положень процесуального законодавства.

 

 Внесення змін до кількісного та персонального складу колегій визначається  зборами  суддів  за  поданням заступника голови суду, а у разі його відсутності – секретаря відповідної судової палати.   

 

У  справах,  у яких  передбачених  одноособовий  розгляд, автоматизованою системою визначається  головуючий.

 

          Колегія суддів для розгляду конкретної судової справи (кримінального провадження) формується автоматизованою системою у складі трьох суддів: судді-доповідача та двох суддів, при цьому суддя-доповідач є головуючим у справі.

Результатом автоматизованого розподілу судових справ (кримінальних проваджень) є протокол автоматизованого розподілу судової справи (кримінального провадження) між суддями, що автоматично створюється автоматизованою системою.

Протокол автоматизованого розподілу судової справи між суддями роздруковується, підписується та додається до матеріалів судової справи.

У разі якщо після визначення автоматизованою системою головуючого судді (судді-доповідача) неможливо визначити склад колегії автоматизованою системою в автоматичному режимі згідно з налаштуваннями складу колегій, визначається склад колегії з числа суддів резервного складу колегії     (Додаток 3), а в разі неможливості визначення складу колегії з врахуванням резервного складу колегії – зі складу судової палати, до якої належить головуючий суддя (суддя-доповідач).

2.     Повторний автоматизований розподіл судових справ у визначених законодавством випадках (помилково визначена спеціалізація, неправильне налаштування табеля робочих днів суддів, недопустимість повторної участі судді в розгляді судової справи, у тому числі повторної участі судді в кримінальному провадженні, якщо він брав участь в цьому ж провадженні під час досудового розслідування, відсутність допуску або дозволу до роботи з документами, що містять інформацію з обмеженим доступом, припинення повноважень (закінчення п’ятирічного строку призначення судді вперше, досягнення 65-річного віку, у разі виявлення очевидних помилок в налаштуваннях автоматизованої системи діловодства суду при автоматизованому розподілі справ, що призвели до порушення порядку визначення судді (колегії суддів) для розгляду справи, тощо) здійснюється за письмовим розпорядженням керівника апарату суду (особи, яка виконує його обов'язки).

    Електронний примірник такого розпорядження вноситься до автоматизованої системи не пізніше наступного робочого дня, що настає після його підписання.

Результатом повторного автоматизованого розподілу судової справи є протокол повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями, що автоматично створюється автоматизованою системою.

Пункт 2 з змінами та доповненнями у редакції рішення загальних зборів суддів від 18.03.2016 року

3. У разі задоволення заяви про відвід (самовідвід), заявлення суддею самовідводу, повторний автоматизований розподіл справ або ж заміна судді (суддів) здійснюється на підставі вмотивованого рішення про відвід (самовідвід) судді (суддів), заяви про самовідвід судді (суддів).

 4. Судова справа підлягає повторному автоматизованому розподілу у разі, якщо суддя, в провадженні якого перебувала судова справа, зазначена в підпункті 2.3.43 пункту 2.3  Положення, на момент повернення її із суду касаційної інстанцій не працює у суді або таку судову справу неможливо передати судді з підстав, зазначених у пункті 2.3.3  Положення.

  5. Винятково у разі, коли суддя-доповідач у передбачених законом випадках не може продовжувати розгляд справи (тривала хвороба тощо) з метою дотримання строків розгляду справ і прав громадян, невирішені судові справи передаються для повторного автоматизованого розподілу за вмотивованим розпорядженням керівника апарату суду, що додається до матеріалів справи, на підставі протоколу з рекомендаціями за наслідками обговорення зазначеного питання на нараді суддів відповідної судової палати.  

         У випадку тимчасової непрацездатності, відрядження, відпустки тощо головуючого судді (судді-доповідача) на строк, що не призводить до порушення строків вирішення справи, повторний автоматизований розподіл не проводиться.

 

6. Відповідно до визначеного процесуальним законодавством принципу незмінності складу суду, розгляд справи, як правило, проводиться визначеною автоматизованою системою колегією суддів.

 Тимчасова відсутність судді-члена колегії, як правило, не може бути підставою для зміни складу колегії суддів.

 У разі неможливості продовження розгляду справи одним із суддів- членів колегії (призов на військову службу, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, довготривале перебування на лікарняному або у відпустці тощо) заміна судді-члена колегії здійснюється автоматизованою системою на підставі мотивованого розпорядження керівника апарату суду (або уповноваженої ним особи) на виконання службової записки судді-доповідача у справі, з метою дотримання передбаченого законом строку розгляду цієї справи у порядку, зазначеному в підпункті 2.3.23 пункту 2.3 Положення.

Електронний примірник такого розпорядження вноситься до автоматизованої системи не пізніше наступного робочого дня, що настає після його підписання.

Пункт 6 у редакції рішення загальних зборів суддів від 18.03.2016 року

Пункт 7 виключений рішенням загальних зборів суддів від 18.03.2016 року

 

7.  Розгляд справ (кримінальних проваджень), інших матеріалів згідно КПК України проводиться:

-  у судовій палаті з розгляду кримінальних справ:

щодо кримінальних справ, розглянутих відповідно до положень КПК України 1960 року - щотижня у вівторок та п’ятницю, а при необхідності проведення (продовження) судового слідства або відкладення розгляду справи - в інший день, визначений складом суду;

         щодо кримінальних проваджень розглянутих відповідно до положень  КПК України (2012 року) далі КПК України, подання місцевого суду або клопотання сторін про направлення кримінального провадження з одного суду до іншого, апеляційних скарг на ухвали слідчого судді місцевого суду – в день та час визначений суддею-доповідачем;

            щодо клопотань про проведення негласних слідчих (розшукових) дій – протягом шести годин з моменту отримання;

  - у судовій палаті з розгляду цивільних справ:

 у дні, визначені графіком розгляду цивільних справ постійними складами колегій суддів, який затверджується заступником голови суду чи за потребою в інший день, визначений складом суду з врахуванням порядку роботи судової палати. 

Пункт 8 вважається пунктом 7 у редакції рішення загальних зборів суддів від 18.03.2016 року

 

 

 

 

ІІІ.

          1. Недопустимість за вимогами процесуального закону повторної участі судді у розгляді справи визначається відповідальним працівником відділу забезпечення розгляду кримінальних  і  цивільних справ.

 

         2.  Обставини,     що    виключають    участь     судді     у    розгляді     справи,  передбачені процесуальним законом, визначаються суддею-доповідачем під час вивчення справи чи судом під час розгляду справи. 

 

         3. При вирішенні питання про передачу справ на розгляд суддям, які займають адміністративні посади, чи виконують інші обов’язки, з метою забезпечення умов для виконання ними як обов'язків за займаною посадою, так і обов'язків судді, встановлюються такі відсотки участі судді у розгляді справи:

голова суду - 40%;

заступник голови суду у цивільних справах - 70%;

заступник голови суду у кримінальних справах – 70%;

секретар судової палати у цивільних справах – 70%;

секретар судової палати у кримінальних справах — 70 %.

                                                       Пункт 3 із змінами у редакції рішення загальних зборів суддів від 07.04.2017 року

                                                       Пункт 3 із змінами у редакції рішення загальних зборів суддів від 22.11.2017 року

4. У випадках виконання суддями іншої роботи, не пов’язаної із здійсненням правосуддя (узагальнення судової практики, аналізи стану здійснення судочинства, участь у спеціальній підготовці кандидата на посаду судді, підготовці суддів та працівників апаратів судів, а також здійснення науково-викладацької діяльності в Національній школі суддів України)  розподіл справ тимчасово припиняється на термін, визначений  головою суду, заступником голови чи секретарем судової палати, з урахуванням об'єму завдання, за вказівкою заступника голови чи секретаря після погодження цього питання на нараді суддів відповідної судової палати.

 

5. Голова суду звільняється від розгляду справ про адміністративні правопорушення, які розглядаються відповідно до положень ст. 294 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

 

6.  У разі настання обставин, зазначених у підпункті 2.3.55 пункту 2.3 Положення, розподіл судових справ, які за законом мають розглядатися невідкладно з метою недопущення порушення конституційних прав громадян (судові справи, пов’язані з виборчим процесом, судові справи про встановлення або усунення обмежень щодо реалізації права на мирні зібрання,вирішення питання застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, клопотання слідчого, прокурора про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, клопотання про надання дозволу на общук чи огляд житла тощо) здійснюється заступником голови суду, а в разі його відсутності - секретарем судової палати з дотриманням принципів черговості до усунення відповідних обставин.

Не пізніше наступного робочого дня після усунення обставин, зазначених у підпункті 2.3.55 пункту 2.3 Положення, до автоматизованої системи вноситься передбачена Положенням інформація із зазначенням у хронологічному порядку номера та дати фактичного надходження кореспонденції до суду, а також інформація про її розподіл.

ІУ.

1. Судові справи, що надійшли із суду касаційної інстанцій після скасування ухвал, які перешкоджають подальшому розгляду судової справи (крім ухвал про закриття, припинення провадження), а також ухвал, які не перешкоджають подальшому розгляду судової справи, передаються тим суддям, ухвалу яких скасовано чи у провадженні яких перебувала або перебуває судова справа.

Пункт 1 із змінами у редакції рішення загальних зборів суддів від 18.03.2016 року

2. Раніше визначеному в судовій справі головуючому судді (судді-доповідачу) передаються:

Пункт 2 з змінами у редакції рішення загальних зборів суддів від 18.03.2016 року

- апеляційні скарги, що надійшли до суду  апеляційної інстанцій після визначення судді-доповідача у цій судовій справі до винесення судового рішення;

- судові справи, повернуті до апеляційного суду після виконання вимог частини сьомої статті 297 Цивільного процесуального кодексу України та після до оформлення в порядку ЦПК, КПК України ;

- судові справи, що надійшли для вирішення питання про прийняття додаткового судового рішення, виправлення описок та помилок, роз'яснення судового рішення, повернення судового збору;

- судові справи, повернуті до апеляційного суду після виконання вимог частини другої статті 359 Кримінально-процесуального кодексу України ( в редакції 1960 р.), відповідно до пункту 11 Перехідних положень Кримінального процесуального кодексу України,  також у випадках, коли суддя-доповідач відсутній у зв'язку з відпусткою, тимчасовою непрацездатністю чи відрядженням, тривалість яких не перевищує 2 (двох) місяців. У випадках закінчення в цей період строку призначеного судом покарання, коли особа перебуває під вартою, справа підлягає повторному автоматичному розподілу між суддями судової палати. В разі неможливості передачі відповідному судді-доповідачу з підстав його тимчасової непрацездатності, відрядження, відпустки тощо, справа підлягає повторному автоматичному розподілу за спливом двохмісячного строку;

- апеляційні скарги на ухвалу слідчого судді в межах однієї судової справи , до винесення судового рішення;

Абзац 6 у редакції рішення загальних зборів суддів від 28.10.2016 року

Абзац 6 у редакції рішення загальних зборів суддів від 18.03.2016 року

         - заяви про забезпечення позову, доказів.

- справи про адміністративні правопорушення, які повторно поступили до апеляційного суду після усунення недоліків апеляційної скарги чи належного оформлення матеріалів справи судом першої інстанції та у випадку повторної подачі апеляційної скарги після її повернення постановою суду у зв’язку з її подачею без клопотання про поновлення цього строку.

- апеляційні скарги, які надійшли до суду повторно з передбачених процесуальним законом підстав.

3.  У разі надходження апеляційних скарг, які подані в рамках однієї справи, але на різні судові рішення, такі скарги передаються раніше визначеному головуючому судді (судді-доповідачу).

4.  Результатом розподілу судової справи шляхом передачі судової справи раніше визначеному у судовій справі судді є протокол передачі судової справи раніше визначеному складу суду), що створюється в автоматизованій системі уповноваженою особою апарату суду.

Протокол передачі судової справи раніше визначеному судді роздруковується, підписується та додається до матеріалів судової справи.

5. Коефіцієнт складності справ визначається автоматизованою системою і складає для усіх категорій справ – 1, крім клопотань про проведення негласних слідчих (розшукових) дій по яких коефіцієнт складності – 0.1.

 

Коефіцієнт поточної складності справ визначається відповідальним працівником при реєстрації справи (кримінального провадження) і складає:

 

- для справ, які розглядаються в порядку кримінального судочинства, справ про адміністративні правопорушення та кримінальних проваджень (кримінальних справ), де не більше 5 томів – 1;

 

- кримінальних проваджень (кримінальних справ), де більше 5, але не більше 10 томів – 2; 

 

- кримінальних проваджень (кримінальних справ), де більше 10, але не більше 20 томів – 3;

 

- кримінальних проваджень (кримінальних справ) де більше 20 томів – 5;

 

- для справ, що надійшли до апеляційної інстанції для розгляду в порядку цивільного судочинства, де не більше 2 томів чи 2 апеляційних скарг – 1;

 

- для справ, що надійшли до апеляційної інстанції для розгляду в порядку цивільного судочинства і складають за обсягом 3-4 томи або 3-4 апеляційних скарги на судові рішення – 3;

 

- для справ, що надійшли до апеляційної інстанції для розгляду в порядку цивільного судочинства і складають за обсягом 5 і більше томів або 5 і більше апеляційних скарги на судові рішення – 5.

 

6. Коефіцієнт, що враховує форму участі судді в розгляді судової справи, визначається за таким алгоритмом:

головуючий суддя, суддя-доповідач (колегіально) – 1;

головуючий  суддя  (одноособово) – 1;

член колегії – 0.1.   

 

          7. Табель обліку робочого часу заповнюється кадровою службою перед  проведенням  автоматичного розподілу  справ.

    Електронний примірник табелю обліку використання робочого часу  суддів, що складається для виплати заробітної плати, вноситься відповідальною особою суду до автоматизованої системи не пізніше наступного робочого дня після його підписання.

Електронний примірник наказу про відрядження (про скасування наказу про відрядження) судді вноситься відповідальною особою суду до автоматизованої системи не пізніше наступного робочого дня, що настає після його підписання.

 

 Відмітка  у табелі про причини відсутності судді «Відпустка», «Відрядження», «Навчання» проводиться  на підставі наказу голови суду про відрядження  чи надання  відпустки судді.

 

Відмітка про причини відсутності судді «Хвороба» проводиться на підставі усного повідомлення судді про його  непрацездатність, підтвердженого в  подальшому  належно  оформленим  листком непрацездатності.

 

Причина «Складна справа» визначається суддею-доповідачем за погодженням  із заступником голови суду, а в разі  його відсутності -  секретарем  судової палати, після погодження цього питання на нараді суддів відповідної палати.

 

Причина «Адмін. бронь» встановлюється за вказівкою заступника голови суду, а в разі його відсутності – секретаря  судової палати  у випадках виконання суддями іншої роботи, не пов’язаної із здійсненням правосуддя  (проведення аналізів та  узагальнень судової практики,  надання  методичної  допомоги місцевим судам тощо) після погодження цього питання на нараді суддів відповідної палати.

 

Причина «Інше» встановлюється за будь-яких інших обґрунтованих  причин за вказівкою заступника голови суду, а в разі його відсутності - секретаря  судової палати, після погодження цього питання на нараді суддів відповідної палати.

Причина «Інше, вирівнювання навантаження» встановлюється за вказівкою заступника голови суду, а разі його відсутності - секретаря судової палати, у  випадках виявлення значної різниці в навантаженні на суддів (колегію суддів), після погодження цього питання на нараді суддів відповідної палати.

 

8. Знеструмлення електромережі суду, вихід з ладу обладнання або комп'ютерних програм чи настання інших обставин, які унеможливлюють функціонування автоматизованої системи та тривають понад п’ять робочих днів, відповідно до Положення фіксуються актами, складеними комісією під головуванням керівника апарату (особи, яка виконує його обов’язки), із зазначенням у них дати, часу настання та закінчення дії відповідних обставин, причин виникнення, заходів, вжитих для їх усунення.

Електронні примірники зазначених актів вносяться до автоматизованої системи не пізніше наступного робочого дня, що настає після усунення обставин.

           Автоматизований розподіл судових справ між суддями здійснюється невідкладно після налагодження роботи автоматизованої системи або на наступний робочий день після усунення зазначених у підпункті 2.3.55 пункту 2.3 Положення обставин.

9. Засади використання автоматизованої системи документообігу в Апеляційному суді Львівської області набувають чинності з 10.07.2015 року.

 

Додаток №1

(із змінами внесеними рішенням загальних зборів суддів від 20.04.2016р., 14.09.2016р., 15.12.2016р., 22.11.2017р.)

 

Постійнодіючі колегії судової палати з розгляду цивільних справ

Колегія № 1.

Павлишин О.Ф. головуючий 

Мікуш Ю.Р.

Приколота Т.І.

 

Колегія № 2.

Цяцяк Р.П. головуючий  Шеремета Н.О.

Ванівський О.М.

Колегія № 3.

Ніткевич А.В.головуючий

Копняк С.М.

Бойко С.М.

Колегія №4.

Шандра М.М. головуючий

Струс Л.Б.

Левик Я. А.

Колегія №5.

Савуляк Р.В.головуючий  Мельничук О.Я.

Крайник Н.П.

Курій Н.М.

 

Додаток №2

(із змінами внесеними рішенням загальних зборів суддів від 15.12.2016р., 08.02.2017р., 07.04.2017 р., 22.11.2017р., 04.05.2018р.)

 

Постійнодіючі колегії судової палати з розгляду кримінальних справ

 

Колегія 1. Урдюк Т.М. - головуючий
               Каблак П.І.
               Ревер В.В.

Колегія 2. Стельмах І.О. - головуючий
                Калиняк О.М.
                Ревер В.В.

Колегія 3. Березюк О.Г. - головуючий
                Галин В.П.
                Романюк М.Ф.

Колегія 4. Михалюк В.О. - головуючий
               Галапац І.І.
               Макойда З.М.

Колегія 5. Партика І.В. - головуючий
               Гончарук Л.Я.
               Гуцал І.П.

Колегія 6. Головатий В.Я. - головуючий
               Белена А.В.
               Маліновська - Микич О.В.

Додаток № З

(із змінами внесеними рішенням загальних зборів суддів від 20.04.2016р., 14.09.2016р., 15.12.2016р., 22.11.2017р., 07.02.2018р.)

Основний постійнодіючий склад                             Резервний склад
колегія № 1                                                           колегія № 6
Павлишин О.Ф. головуючий                                   Цяцяк Р.П. - головуючий
Мікуш Ю.Р.                                                            Курій Н.М.
Приколота Т.І.                                                      Ніткевич А,В.

колегія № 2                                                           колегія № 4
Цяцяк Р.П. головуючий                                           Шандра М.М. головуючий 
Шеремета Н.О.                                                       Струс Л.Б.
Ванівський О.М.                                                     Левик Я.А.

колегія № З                                                             колегія № 5
Ніткевич А.В. головуючий                                        Савуляк Р.В. головуючий 
Копняк С.М.                                                            Мельничук О.Я.
Бойко С.М.                                                              Крайник Н.П., Курій Н.М.

колегія № 4                                                           колегія № 2
Шандра М.М. головуючий                                       Цяцяк Р.П. головуючий 
Струс Л.Б.                                                              Шеремета Н.О.                              Левик Я.А.                                                              Ванівський О.М.

колегія № 5                                                             колегія № 3
Савуляк Р.В. головуючий                                         Ніткевич А.В. головуючий              Мельничук О.Я.                                                      Копняк С.М.               
Крайник Н.П., Курій Н.М.                                        Бойко С.М.                                                         
                                                             
                                                    

 

 

Додаток № 4

(доповнено згідно рішення загальних зборів суддів від 04.05.2018р.)

Основний постійнодіючий склад                                            Резервний склад

колегія № 1                                                                  колегія № 2

Урдюк Т.М.  головуючий                                       Стельмах І.О. - головуючий

Каблак П.І.                                                           Калиняк О.М.

Ревер В.В.                                                             Ревер В.В.

 

 колегія № 2                                                                   колегія № 1

Стельмах І.О. головуючий                                       Урдюк Т.М. головуючий 

Калиняк О.М.                                                          Каблак П.І.

Ревер В.В.                                                              Ревер В.В.

колегія № З                                                                     колегія № 4

Березюк О.Г. головуючий                                         Михалюк В.О. головуючий 

Галин В.П.                                                               Галапац І.І.

Романюк М.Ф.                                                          Макойда З.М.

колегія № 4                                                            колегія № 3

Михалюк В.О. головуючий                                 Березюк О.Г. головуючий 

Галапац І.І.                                                       Галин В.П.                                
Макойда З.М.                                                     Романюк М.Ф.

                                                                 

колегія № 5                                                               колегія № 6

Партика І.В. головуючий                                   Головатий В.Я. головуючий 

Гончарук Л.Я..                                                  Белена А.В.    
Гуцал І.П.                                                         Маліновська - Микич О.В. 

 

колегія № 6                                                            колегія № 5

Головатий В.Я. головуючий                               Партика І.В. головуючий

Белена А.В.                                                      Гончарук Л.Я.

Маліновська - Микич О.В.                                  Гуцал І.П.