flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Правила внутрішнього трудового розпорядку

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

наказом голови  Апеляційного суду Львівської області

 

«10»  вересня 2013 року  №54-д

 

 

 

 

 

   ПРАВИЛА
внутрішнього трудового розпорядку працівників

апеляційного суду Львівської  області

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Відповідно до Конституції України кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. Держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, реалізовує програми професійно-технічного навчання, підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб. Кожен має право на  належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом. Право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом.

1.2. Правила внутрішнього трудового розпорядку працівників апеляційного суду Львівської області (далі - Правила), поширюються на суддів, державних службовців, службовців та робітників апеляційного суду Львівської області (далі -  працівники Суду).

1.3. Метою Правил є забезпечення трудової дисципліни, раціонального використання робочого часу, підвищення якості й продуктивності праці шляхом створення необхідних умов для нормальної високопродуктивної роботи, свідомого і сумлінного виконання працівниками своїх трудових обов'язків.

        Трудова дисципліна забезпечується методами переконання та заохочення до сумлінної праці. До порушників дисципліни застосовуються заходи дисциплінарного впливу.

1.4. Для  працівників  апеляційного суду Львівської області  Правила встановлюються з урахуванням Законів України “Про судоустрій і статус суддів”, "Про державну службу" та іншого діючого законодавства.

Діяльність працівників Суду грунтується на таких основних принципах:

- служіння народу України;

- демократизму і законності;

- гуманізму і соціальної справедливості;

- пріоритету прав людини і громадянина;

- професіоналізму,  компетентності,  ініціативності, чесності, відданості справі;

- персональної   відповідальності   за   виконання посадових (службових)    

  обов'язків і дисципліни;

- дотримання  прав  та  законних  інтересів  органів  місцевого і  регіонального                    

  самоврядування;

- дотримання прав підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян.

1.5. Усі питання, пов'язані із застосуванням Правил, вирішуються головою Суду та керівником  апарату  в межах повноважень, наданих їм законом.

 

 

 2. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ І ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ

 

       2.1 Призначення (обрання) суддів та припинення їх повноважень здійснюється відповідно до положень статей Конституції України, Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Кодексу законів про працю України.

      2.2. Призначення на посаду та звільнення з посади керівника апарату Суду та його заступника здійснюється відповідно до положень статей Конституції України, Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Закону України «Про державну службу», Кодексу законів про працю України. 

      2.3. Призначення на посаду та звільнення з посади помічника судді здійснюється відповідно до Конституції України, Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Закону України «Про державну службу», Положення про помічника судді суду загальної юрисдикції, Кодексу законів про працю України. 

      2.4. Працівники реалізують своє право на працю шляхом укладення трудового договору в установленому законом порядку.

       На посади державних службовців особи призначаються на конкурсній основі, крім випадків, коли законодавством України передбачено інше. Особи, які вперше призначаються на посаду державного службовця, приймають Присягу державного службовця  відповідно до статті 17 Закону України «Про державну службу».

       Під час укладення трудового договору особи подають:

- паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

- трудову  книжку, оформлену у встановленому порядку;

- документи про здобуття освіти чи професійну підготовку;

- довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру;

- копії зазначених документів.

    Військовослужбовці, звільнені із Збройних Сил України, Служби безпеки України, Прикордонних військ України, Цивільної оборони України, Управління охорони вищих посадових осіб України, інших військових формувань, створених відповідно до законодавства України, та військовослужбовці, звільнені із Збройних Сил колишнього СРСР і Збройних Сил держав-учасниць СНД, подають військовий квиток та його копію.

   Особи, які претендують на зайняття посад державних службовців, крім перелічених, зобов'язані подати наступні документи:

- заповнену особову картку(форма П-2ДС) з додатками, видану кадровою службою  Суду та фотокарткою розміром 4x6сантиметрів;

- декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового
характеру щодо себе та членів своєї сім'ї за попередній рік;

 

-  документи про науковий ступінь,  вчене звання, підвищення кваліфікації та їх копії;

- підписане попередження про встановлені законодавством України обмеження, пов'язані з прийняттям на державну службу та її проходженням, а також ознайомлення із Загальними правилами  поведінки  державного службовця;

-  направлення на роботу (для магістрів державного управління і випускників вищих навчальних закладів) у випадку, якщо таке направлення видавалось;

- згоду на проведення спеціальної перевірки відомостей про особу, яка претендує на зайняття посади, пов’язаної із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

- згоду про обробку персональних даних.

        Усі копії документів подаються разом з оригіналами і завіряються працівником кадрової служби, після чого оригінали повертаються кандидатові.

       Прийом на роботу чи  звільнення суддів  оформляється наказом голови Суду на підставі акта про обрання (призначення) на посаду судді чи звільнення з посади, прийом на роботу керівника апарату та заступника керівника апарату Суду – наказом голови Суду на підставі наказу Голови Державної судової адміністрації України, прийом на роботу інших працівників - наказом керівника апарату Суду, про що вони ознайомлюються  під підпис. 

        Під час укладення трудового договору забороняється вимагати від осіб, які поступають на роботу, відомості та документи, подання яких не передбачено чинним законодавством України.

2.5. Трудовий договір вважається укладеним і тоді, коли наказ не було видано, але працівник фактично був допущений до роботи.

2.6. Особі, запрошеній на роботу в порядку переведення з іншого підприємства, установи, організації, не може бути відмовлено в укладенні трудового договору.

2.7. Під час укладення трудового договору угодою сторін може бути обумовлене випробування з метою перевірки відповідності працівника суду займаній посаді та якості виконуваної ним роботи. 

  Умова про випробування повинна бути застережена в наказі про прийняття на роботу.

  Строк випробування при прийнятті на роботу робітників не може перевищувати одного місяця, при прийнятті на роботу інших категорій працівників Суду строк випробування не може перевищувати трьох місяців, а в окремих випадках - шести місяців.

       2.8. При прийнятті на роботу працівників Суду або в разі їх переведення                                   в установленому порядку на іншу роботу адміністрація Суду зобов'язана:

 - роз'яснити працівникові  його права й обов'язки та істотні умови праці, наявність на робочому місці, де він працюватиме, небезпечних і шкідливих виробничих  факторів,  які  ще  не  усунуто,  та  можливі  наслідки   їх   впливу

 

 

на здоров'я, його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства;

- ознайомити працівника з Правилами внутрішнього трудового розпорядку та посадовою інструкцією під розписку;

- визначити працівникові  робоче місце та забезпечити його необхідними для роботи засобами;

- провести інструктаж працівника  щодо техніки безпеки, протипожежної охорони та інших правил з охорони праці.

 2.9. На осіб, які вперше працевлаштувалися і пропрацювали в суді понад п'ять днів, заводяться трудові книжки. Ведення трудових книжок здійснюється згідно з Інструкцією про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженої спільним наказом Мінпраці Мін'юсту і Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року N 58.

   Трудові книжки працівників Суду зберігаються як документи суворої звітності в кадровій службі Суду.                                    

   Відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається на керівника кадрової служби Суду.

 2.10. Припинення трудового договору може бути з підстав, передбачених чинним законодавством.

 2.11. Працівник Суду має право розірвати трудовий договір за своєю ініціативою, попередивши голову Суду письмово за два тижні. Після закінчення цього строку працівник має право припинити роботу. Адміністрація Суду відповідно до статті 38 КЗпП України не має права затримувати прове­дення розрахунку та звільнення працівника суду з роботи, а
також зобов'язана в день звільнення видати працівникові Суду трудову книжку та повністю провести з ним розрахунок.

  У випадку, коли заява працівника Суду про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу (переїзд на нове місце проживання; переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість; вступ до навчального закладу; неможливість проживання у даній місцевості, підтверджена медичним висновком; вагітність; догляд за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку або дитиною-інвалідом; догляд за хворим членом сім'ї відповідно до медичного висновку або інвалідом                   1 групи; вихід на пенсію; прийняття на роботу за конкурсом, а також з інших поважних причин), адміністрація Суду повинна розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник.

 2.12. Розірвання трудового договору з ініціативи адміністрації Суду допускається у випадках, передбачених чинним законодавством України.

 2.13. Крім загальних підстав розірвання трудового договору, передбачених Кодексом законів про працю України, державна служба припиняється у випадку:

1) порушення умов реалізації права на державну службу;

2) недотримання пов'язаних із проходженням державної служби вимог, передбачених статтею 16 цього Закону України "Про державну службу";

3) досягнення державним службовцем граничного віку перебування на державній службі;

4) відставки державного службовця, який займає посаду першої або другої категорії;

5) виявлення або виникнення обставин, що перешкоджають перебуванню державного службовця на державній службі;

6)  відмови державного службовця від прийняття або порушення Присяги, передбаченої статтею 17 Закону України "Про державну службу";

7) неподання або подання державним службовцем неправдивих відомостей щодо його доходів, передбачених статтею 13 Закону України "Про державну службу".

       2.14. Припинення трудового договору щодо державних службовців, службовців та робітників суду оформляться  наказом  керівника апарату Суду.

2.15. Порядок розірвання трудового договору та припинення виконання повноважень суддями визначається Законом України Про судоустрій і статус суддів.  

2.16. В день звільнення  відповідальні працівники  Суду  зобов'язані видати працівникові  його трудову книжку із занесеним до неї записом про звільнення та  провести з ним остаточний розрахунок.

  Записи про звільнення в трудову книжку повинні заноситися в точній відповідності з формулюванням чинного законодавства та з обов'язковим посиланням на відповідну норму закону. Днем звільнення вважається останній день роботи працівника Суду.

 

3. ОСНОВНІ ОБОВЯЗКИ КЕРІВНИКА СУДУ

(ГОЛОВИ ТА КЕРІВНИКА АПАРАТУ)

 

Керівник Суду  зобов'язаний:

1) під час укладення трудового договору роз'яснити працівникові його права і обов'язки, поінформувати про умови праці та розмір заробітної плати;

2) належним чином організувати працю та забезпечити кожного працівника робочим місцем;

3) затвердити чітко визначений обсяг службових повноважень (посадових обовязків) за посадою кожного працівника;

4) забезпечити здорові та безпечні умови праці;

       5) в межах наданих законом повноважень контролювати виконання працівниками вимог законодавства, Кодексу професійної етики судді, Правил поведінки працівника суду, Загальних правил поведінки державного службовця, Правил внутрішнього трудового розпорядку та застосовувати до порушників дисципліни заходи дисциплінарного стягнення або дисциплінарного впливу;

       6) неухильно дотримуватись вимог чинного законодавства про працю, правил з охорони праці;

 7) виплачувати працівникам заробітну плату регулярно в робочі дні не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів; у  випадку  коли  день  виплати  заробітної  плати  збігається  з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні;

8) постійно вдосконалювати організацію роботи Суду, забезпечувати підвищення кваліфікації та професійної майстерності працівників;

9) створювати умови для ефективного використання робочого часу, підтримувати та розвивати ініціативу, заохочувати працівників до активності в роботі;

10) не приховувати факти та обставини, що становлять загрозу для життя, здоров'я і безпеки працівників Суду.

 

 

4. ОСНОВНІ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПРАЦІВНИКА СУДУ

 

  4.1. Працівник Суду має право:

  1) користуватись правами і свободами, які гарантуються громадянам Конституцією України та законами України;

  2) брати участь у розгляді питань і прийнятті рішень в межах своїх повноважень;

  3) на повагу особистої гідності, справедливого і шанобливого ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян;

  4) вимагати затвердження керівником чітко визначеного обсягу службових повноважень  (посадових обовязків)  за посадою;

  5) на оплату праці залежно від посади, яку він займає, рангу, який йому присвоюється, досвіду та стажу роботи;

  6) на здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці;

  7) захищати свої законні права та інтереси у вищих державних органах та в судовому порядку.

     Працівник Суду має також інші права відповідно до чинного законодавства України.

4.2. Працівник Суду зобов'язаний:

 1) дотримуватись Конституції України, вимог Законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про державну службу», Кодексу професійної етики судді, Правил поведінки державного службовця, Правил поведінки працівника суду  та інших актів законодавства України;

 2) не допускати порушень прав і свобод людини та громадянина;

 3) виконувати свої посадові обов'язки чесно, сумлінно та неупереджено, не надавати будь-яких переваг та не виявляти прихильності до окремих фізичних і юридичних осіб, політичних партій, рішуче виступати проти антидержавних проявів і сил, які загрожують порядку в суспільстві або безпеці громадян;

 4) шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників Суду, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної служби;

 5) забезпечувати раціональне, ефективне та економне використання матеріальних та фінансових ресурсів, які йому доручено;

 6) постійно поліпшувати стан відповідності своїх умінь, знань і навичок функціям та завданням займаної посади, підвищувати свій професійний, інтелектуальний та культурний рівень за освітньо-професійними програмами та шляхом самоосвіти;

 7) своєчасно і точно виконувати рішення органів державної влади чи посадових осіб, розпорядження і вказівки керівників Суду;

 8) діяти в межах своїх повноважень; у разі одержання доручення, яке суперечить чинному законодавству, державний службовець зобов'язаний невідкладно в письмовій формі повідомити про це керівника, який дав доручення, а в разі наполягання на його виконанні – повідомити вищу за посадою особу;

 9) виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки;

      10) суворо дотримуватися вимоги щодо заборони куріння в  приміщеннях Суду  (на робочих місцях, в кабінетах та у місцях загального користування).

      11) дотримуватися інших обов'язків покладених на нього чинним законодавством України.

4.3. Коло обов'язків, що їх виконує працівник апарату Суду за своєю спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, визначається посадовими інструкціями та функціональними обов’язками, затвердженими в установленому порядку, довідником типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців і тарифно-кваліфікаційними довідниками  робіт і професій робітників.

 

 

5. РОБОЧИЙ ЧАС І ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ. ЧАС ВІДПОЧИНКУ

 

  5.1. Тривалість робочого часу працівників Суду не може перевищувати 40 годин на тиждень. В Суді встановлюється п'ятиденний робочий тиждень  з двома вихідними днями - суботою та неділею.  

  Режим робочого тижня:

        -  початок робочого дня з понеділка по п’ятницю  -   о 9.00 год.

        -  закінчення робочого дня з понеділка по четвер  -    о 18.00 год.

        -  закінчення робочого дня в п’ятницю                    -   о 16.45 год.

        5.2. Перерва для відпочинку і харчування триває з 13:00 год. до 13:45 год. і не включається в робочий час. Працівники апарату Суду використовують час перерви на свій розсуд, на цей час вони можуть відлучатися з місця роботи.

   Режим роботи прибиральників службових приміщень, опалювачів                      та робітників з комплексного обслуговування й ремонту будинків може встановлюватись за окремим графіком роботи, затвердженим керівником апарату Суду, з дотриманням  встановленої законодавством України норм робочого часу.

       5.3. За наявності поважних причин, перелік яких передбачено ст. 56 Кодексу законів про працю України, за заявою працівника Суду, як при прийнятті на роботу, так і згодом може встановлюватися неповний робочий день або неповний робочий тиждень. Установлення працівникові Суду неповного робочого дня або неповного робочого тижня з оплатою праці пропорційно відпрацьованому часу оформлюється наказом.

   Напередодні святкових та неробочих днів, визначених статтею 73 Кодексу законів про працю України, тривалість роботи працівників Суду скорочується на одну годину.

Надурочна робота та робота у вихідні і святкові дні, як правило, не допускається. Залучення працівників Суду до надурочної роботи, роботи у вихідні, святкові та неробочі дні провадиться у випадках та за умов, передбачених чинним законодавством, за розпорядженням голови Суду.

   Робота у святкові, неробочі та вихідні дні компенсується відповідно до чинного законодавства.

  Для виконання невідкладної і непередбаченої роботи працівники  Суду зобов'язані за розпорядженням голови Суду з'являтися на роботу у вихідні, святкові та неробочі дні.

      Для контролю за додержанням трудового розпорядку ведеться журнал обліку виходу на роботу працівників та проводяться періодичні перевірки.                       

       Всі працівники на початку робочого часу зобов’язані розписатися в журналі обліку виходу на роботу. В випадку виявлення порушень трудового розпорядку комісією, за визначенням голови Суду, складається акт, який доводиться до відома порушника та він надає письмові пояснення.

       В разі необхідності відлучення з приміщення Суду в робочий час працівники апарату Суду зобов’язані отримати дозвіл безпосереднього керівника або керівника апарату.

5.4. Працівникам Суду надаються відпустки із збереженням на їх період місця роботи (посади) і заробітної плати відповідно до чинного законодавства України.

 Щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менше 24 календарних днів.

 Працівникам Суду – державним службовцям надається щорічна основна відпустка тривалістю 30 календарних днів з виплатою допомоги на оздоровлення у розмірі середньомісячного заробітку. В разі наявності стажу державної служби понад 10 років державному службовцю надається щорічна додаткова оплачувана відпустка за вислугу років на державній службі тривалістю до 15 календарних днів у порядку, визначеному законодавством.

  Порядок надання відпусток суддям визначається з урахуванням положень статті 130 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» із дотриманням вимог ч.1 ст.5 Закону України «Про відпустки» і розраховується в календарних днях.

        Суддям надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю                         30 робочих днів з виплатою, крім суддівської винагороди, допомоги на оздоровлення у розмірі посадового окладу. Суддям, які мають стаж роботи більше 10 років, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю               15 календарних днів.  

   Працівникам Суду надаються також інші щорічні додаткові відпустки відповідно до чинного законодавства.

       Щорічна основна відпустка може бути використана частинами за умови, що безперервна її частина, становитиме не менше 14 календарних днів.

        У разі відкликання працівника зі щорічної відпустки його працю оплачується з урахуванням тієї суми, що була нарахована на оплату невикористаної частини відпустки.

       5.5. Черговість надання відпусток працівникам Суду визначається графіками, які затверджується головою Суду на кожен календарний рік не пізніше 15 січня.

     Графіки складається з урахуванням необхідності забезпечення нормальної діяльності Суду та особистих інтересів праців­ників Суду і можливості їх відпочинку.

    Графіки доводиться до відома всіх працівників Суду.

 5.6.  Надання відпусток працівникам Суду оформляється наказом.

       5.7. Забороняється ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом двох років підряд.

 5.8. Відкликання зі щорічної відпустки окремих категорій працівників Суду допускається за згодою працівника лише для відвернення стихійного лиха, виробничої аварії або негайного усунення їх наслідків, для відвернення нещасних випадків, простою, загибелі або псування майна підприємства з додержанням вимог частини першої статті 79 КЗпП України та в інших випадках, передбачених законодавством.

 

                                      6. ЗАОХОЧЕННЯ ЗА УСПІХИ В РОБОТІ

 

 6.1. За зразкове виконання своїх обов'язків, тривалу і бездоганну роботу, новаторство у праці й інші досягнення в роботі до працівників Суду можуть застосовуватись такі заохочення:

- оголошення подяки;

- преміювання;

- нагородження почесною грамотою;

 6.2. За сумлінну безперервну працю, зразкове виконання трудових обов'язків державним службовцям видається грошова винагорода в розмірі та порядку, що встановлюються Кабінетом Міністрів України.

 6.3. За особливі заслуги працівники Суду представляються до заохочень Державної судової адміністрації України та інших органів державної влади, місцевих органів виконавчої влади, державних нагород та присвоєння почесних звань.

        6.4. Конкретні умови, порядок та розміри преміювання працівників апарату Суду визначаються у Положенні про преміювання, що затверджується наказом голови Суду за погодженням  з керівником  апарату.

        6.5.  Працівникам апарату Суду, які успішно і сумлінно виконують свої трудові обов'язки, надаються в першу чергу переваги та соціальні пільги  в  межах  повноважень і за рахунок коштів Суду. Таким працівникам надається також перевага під час просування по службі.

 

7. СТЯГНЕННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

7.1. За порушення трудової дисципліни, цих Правил до працівників апарату Суду може бути застосовано один з таких заходів стягнення:

- догана;

- звільнення з роботи.

     Звільнення як дисциплінарне стягнення, може бути застосоване відповідно до пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України (за систематичне порушення працівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього трудовим договором чи Правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до працівника раніше застосовувались дисциплінарні стягнення, за прогул без поважних причин,             в тому числі відсутність на робочому місці більше 3-х годин на протязі робочого дня без поважних причин,  чи появу на роботі в стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння).

     До державних службовців за невиконання чи неналежне виконання службових обов'язків, перевищення своїх повноважень, порушення обмежень, пов'язаних із проходженням державної служби, а також за вчинок, який ганьбить його як державного службовця, або дискредитує Суд  можуть застосовуватись наступні заходи дисциплінарного впливу:

- попередження про неповну службову відповідність;

- затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або у призначенні на вищу посаду.

  При обранні виду дисциплінарного впливу враховується ступінь тяжкості вчиненого проступку і заподіяну ним шкоду, обставини, за яких  вчинено проступок, а також попередню роботу працівника Суду.

 7.2. Дисциплінарні стягнення чи заходи дисциплінарного впливу до працівників апарату Суду застосовуються керівником апарату Суду та оформляються наказом, який оголошується працівникові під розписку.

       7.3. Державні службовці Суду, які здійснюють керівництво підпорядкованими їм працівниками або контролюють їх роботу, зобов'язані вживати заходів щодо дотримання ними Правил внутрішнього трудового розпорядку, Загальних правил поведінки державного службовця, Правил поведінки працівника суду та чинного законодавства України в межах своїх повноважень та відповідно до законодавства.

7.4. До застосування дисциплінарного стягнення чи заходів дисциплінарного впливу керівник апарату Суду повинен вимагати від працівника апарату Суду письмових пояснень з приводу вчинених ними порушень. У разі відмови працівника апарату Суду надати пояснення складається відповідний акт.

7.5. Дисциплінарні стягнення чи заходи дисциплінарного впливу застосовуються безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, без врахування часу звільнення працівника  апарату Суду від роботи в зв'язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці.

  Дисциплінарне стягнення чи заходи дисциплінарного впливу не можуть бути накладені пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

  За кожне порушення трудової дисципліни накладається лише одне дисциплінарне стягнення.

  Незалежно від застосування заходів дисциплінарного стягнення працівник апарату Суду, який скоїв прогул без поважних причин чи з’явився на роботу в стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння, позбавляється премії повністю або частково за період, в якому було вчинене порушення.

 7.6. Працівникам апарату Суду, на яких накладено дисциплінарне стягнення, за період, в якому було вчинено  упущення, порушення премії не нараховуються повністю або частково.

7.7. Якщо продовж року з дня накладання дисциплінарного стягнення працівника апарату Суду не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

  Якщо працівник апарату Суду не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, стягнення може бути зняте до закінчення одного року.

7.8. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення (зокрема, виплата премій, які відносяться до заохочувальних виплат) до працівника  апарату  Суду не  застосовуються.

      7.9. Дисциплінарні стягнення до керівника апарату (його заступника) застосовуються Головою Державної судової адміністрації України за поданням голови  апеляційного  Суду відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

      7.10. Судді до дисциплінарної відповідальності можуть бути притягнені  з підстав і в порядку визначених Законом України «Про судоустрій і статус суддів».

       Правила внутрішнього трудового розпорядку доводяться до працівників Суду  під розписку та вивішуються в приміщенні апеляційного суду Львівської області, на видному місці.

___________________________