Задати питання Задати питання
flag Судова влада України

Положення про апарат апеляційного суду Львівської області

 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням зборів суддів
апеляційного суду Львівської області
від "02" жовтня 2013 року
 
ПОЛОЖЕННЯ
про апарат апеляційного суду Львівської області  
(з внесеними змінами згідно наказу ДСА України № 1 від 05.01.2015 року та
протоколу зборів суддів апеляційного суду Львівської області від 25.03.2015 року)
           
1. Загальні положення
1.1. Апарат Апеляційного суду Львівської області (далі – апарат суду) здійснює організаційне забезпечення діяльності Апеляційного суду Львівської області (далі – Суд).
1.2. У своїй діяльності апарат керується Конституцією України,законами України "Про судоустрій і статус суддів", "Про державну службу", іншими нормативно-правовими актами України, рішеннями зборів суддів Апеляційного суду Львівської області,а такожнаказами і розпорядженнями голови Суду, його заступників, наказамиі розпорядженнями керівника апарату суду, Інструкцією з діловодства в апеляційному загальному суді,  цим Положенням.
1.3. Голова Суду контролює ефективність діяльності апарату, вносить Голові Державної судової адміністрації України подання про призначення на посаду керівника апарату суду, заступників керівника апарату та про звільненняїхз посад, а також про застосування до керівника апарату суду, його заступників заохочень або накладення дисциплінарних стягненьвідповідно до законодавства.
(із змінами згідно наказу ДСА України № 1 від 05.01.2015 року та протоколу зборів суддів апеляційного суду Львівської області від 25.03.2015 року)
1.4. Апарат суду очолює керівник апарату суду. Керівник апарату суду має заступників, які у своїй діяльності підконтрольні голові Суду і підзвітні зборам.
До складу апарату суду входять відділи, служби, інші структурні та штатні одиниці, визначені Законом. Структура і штатна чисельність апарату суду затверджуються Державною судовою адміністрацією України за погодженням із головою Суду в межах видатків на утримання Суду.
(із змінами згідно наказу ДСА України № 1 від 05.01.2015 року та протоколу зборів суддів апеляційного суду Львівської області від 25.03.2015 року)
1.5. Відділи, служби, інші структурні підрозділи апарату суду здійснюють свої функції  відповідно до положень, затверджених керівником апарату суду.
1.6. В апараті суду утворюється канцелярія, яка щоденно протягом робочого часу Суду забезпечує прийняття та реєстрацію документів, що подаються до Суду. Канцелярія також виконує інші завдання, визначені положенням, що затверджується керівником апарату суду. 
1.7. Посадові інструкції працівників апарату суду розробляються керівниками структурних підрозділів апарату та затверджуються керівником апарату суду.
1.8.Призначення на посади та звільнення з посад працівників аппарату суду, застосування до них заохочень і накладання стягнень (крім посад заступників керівника апарату) здійснюється керівником апарату суду.
Добір працівників апарату проводиться на конкурсній основі.
1.9. Правовий статус працівників аппарату суду визначається Законами України "Про державну службу", "Про судоустрій і статус суддів", іншими законами та нормативно правовими актами України, відповідними положеннями та посадовими інструкціями.
Правовий статус та умови діяльності помічників суддів Суду визначаються Законом України "Про судоустрій і статус суддів" Положенням про помічника судді суду загальної юрисдикції, затвердженого рішенням Ради суддів України ві. 25 березня 2011 року № 14.
На помічників суддів поширюється дія Закону України "Про державну службу".
Помічник судді призначається на посаду та звільняється з посади керівником апарату суду за поданням судді та діє на підставі відповідного положення, затвердженого рішенням Ради суддів України від 25 березня 2011 року №14 зі змінами.
1.10. Умови оплати праці,побутове забезпечення і рівень соціального захисту працівників апарату суду визначаються законами України "Про державну службу", "Про судоустрій і статус суддів", іншими нормативно-правовимиактами.
 
2. Основні функції апарату суду
2.1. Основними функціями апарату суду є  належне  забезпечення роботи Суду, а саме: організаційне, правове, документальне, інформаційне, кадрове, фінансово-господарське, матеріально-технічне, соціально-побутове та інше забезпечення діяльності Суду, суддів та судового процесу, а також належне функціонування автоматизованої системи документообігу суду.
Відповідно дозавдань таповноважень,визначенихЗаконом України "Про судоустрій і статус суддів" апарат суду виконує такі функції:
2.1.1. У сфері організаційного забезпечення:
здійснює виконання наказів і розпоряджень голови Суду, його заступників, наказів і розпоряджень керівника апарату суду, службових доручень секретаря відповідної судової палати, рішень загальних зборів суддів.
здійснює організаційне забезпечення підготовки і проведення судових засідань, робочих нарад, міжнародних зустрічей, прес-конференцій та інших заходів;
      здійснює ведення судової статистики роботи Суду, забезпечує підготовку таблиць, узагальнень з питань судової статистики
бере участь у здійсненні суддями Суду аналізів та узагальнень судової практики;
забезпечує облік та узагальнення пропозицій і зауважень, висловлених на зборах суддів Суду;
бере участь у підготовці проектів перспективних і поточних планів роботи Суду, забезпеченні їх виконання, готує аналітичні матеріали щодо їх реалізації;
організовує прийом громадян, розгляд їх пропозицій, заяв і скарг, що надходять до Суду, вивчає та узагальнює питання, які порушуються громадянами в їх зверненнях, вносить пропозиції щодо їх вирішення;
бере участь у роботі з планування та проведення мобілізації підготовки в суді в умовах воєнного часу;
бере участь у забезпеченні безпеки суддів і працівників апарату суду в умовах надзвичайних ситуацій та надзвичайного стану;
забезпечує розроблення проектів відповідних актів стосовно організації внутрішньої діяльності Суду;  
2.1.2. У сфері документального та інформаційно-технічного забезпечення:
забезпечує ведення протоколівзборів суддів Суду, нарад, прес-конференцій та інших заходів;
забезпечує ведення журналів(протоколів) судового засідання, фіксування судового процесу(судових засідань) технічними засобами, проведення відео конференцій;
забезпечує облік і систематизацію законодавчих та   інших нормативно-правових актів,атакож підтримує їх тексти в контрольному стані;
розробляє та здійснює заходи щодо забезпечення режиму секретності, постійного контролю за їх додержанням;
забезпечує належну організацію роботи з документами в апараті суду, правильність їх оформлення та своєчасність проходження, приймання і експедиційну обробку;
аналізує, опрацьовує та доставляє службову кореспонденцію відповідним адресатам;
впроваджує передові технології організації роботи з документами в Суді;
забезпечує опрацювання, друкування, тиражування матеріалів та документів, пов'язаних із діяльністю Суду;
забезпечує розсилку в установленому порядку рішень Суду, а також судових повідомлень та викликів;
забезпечує підготовку і складання документів відповіднодо чинного процесуального законодавства України, згідно з вимогами Інструкції з діловодства;
організовує користування, облік та зберігання документів Суду, комплектування архіву, підготовку документів та архівнихсправ для передачі їх в установленому порядкуна постійне зберігання.
 забезпечує функціонування, методичне і технологічне ведення відповідних баз даних інформаційних комп'ютеризованих систем індивідуального та колективного користування;
забезпечує функціонування автоматизованої системи документообігу суду, автоматизованого розподілу справ між суддями;
здійснює інформаційно-технічне забезпечення судових засідань, зборів суддів;
організовує бібліотечно-інформаційну роботу в Суді;
забезпечує заходи взаємодії суду із засобами масової інформації;
забезпечує підготовку та поширення матеріалів про діяльність Суду;
вивчає та узагальнює питання, які порушуються громадянами в їх зверненнях відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян»;
організовує роботу щодо виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації»;
здійснює інформаційне наповнення веб-сайту Суду;
здійснює організацію доступу користувачів (суддів і працівників апарату суду) до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців і контроль за дотриманням вимог щодо захисту інформації;
забезпечує надсилання електронних копій судових рішень до Єдиного реєстру судових рішень;
вживає заходів щодо забезпечення підписувачів ключами електронного цифрового підпису;
2.1.3. У сфері фінансового, кадрового, матеріально-технічного  забезпечення:

          здійснює заходи щодо фінансування діяльності Суду та структурних підрозділів аппарату суду відповідно до видатків Державного бюджету України, передбачених кошторисом витрат на забезпечення здійсненняповноважень Суду;

       розробляє проекти штатного розпису та кошторису видатків на утримання Суду;

забезпечує підготовку пропозицій щодо обсягів фінансування суду на розгляд ДСА, в тому числі з врахуванням змін і доповнень до нормативно-правових актів, що вносяться;
здійснює заходи щодо фінансового та кадрового забезпечення суддів,   працівників апарату, забезпечення виконання в Суді положень законів України "Про судоустрій і статус суддів", "Про державну службу";
забезпечує роботу з кадрами апарату суду та ведення кадрового діловодства Суду;
забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної служби з питань управління персоналом Суду;
здійснює добір персоналу Суду;
забезпечує організацію заходів з підвищення рівня професійної компетентності персоналу Суду;
здійснює документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення;
здійснює аналітично-консультативне забезпечення роботи керівника державної служби в Суді з питань правління персоналом та вносить йому відповідні пропозиції щодо вдосконалення роботи з персоналом Суду;
готує інформаційно-аналітичні матеріали з кадрових питань;
вживає заходів дляпідвищення кваліфікації працівників аппарату суду;
здійснює матеріально-технічне забезпечення діяльності Суду в межах наявних коштів;
забезпечує дотримання вимог Закону України «Про охорону праці»;
забезпечує у взаємодії з Державною судовою адміністрацією України суддів та працівників апарату необхідними засобами зв'язку та іншою оргтехнікою, здійснює господарське обслуговування Суду;
забезпечує дотримання в Суді вимог штатної, фінансової, касової і розрахункової дисципліни, проводить інвентаризацію матеріальних цінностей, грошових коштів та розрахунків.
 2.1.4. В інших сферах діяльності Суду:
встановлює та підтримує зв'язки із засобами масової інформації, організовує висвітлення діяльності Суду;
організовує проведення прес-конференцій та інших заходів;
здійснює інформаційне наповнення веб-сайту Суду;
організовує роботу з охорони державної таємниці, забезпечує
дотримання режимів секретності та службової таємниці, контролює
виготовлення, використання та зберігання печаток і штампів Суду;
 2.2. Апарат суду виконує також інші функції, передбачені законами
України, іншими нормативно-правовими актами, наказами і розпорядженнями   голови Суду та його заступників, наказами і розпорядженнями керівника апарату суду, дорученнями секретаря відповідної судової палати, виданими в межах їхніх повноважень.
 
3. Керівник апарату
3.1.Апарат суду очолює керівник апарату суду.
Керівника апарату та заступників керівника апарату суду призначає на посаду та звільняє з посади Голова Державної судової адміністрації України за поданням голови Суду.
(із змінами згідно наказу ДСА України № 1 від 05.01.2015 року та протоколу зборів суддів апеляційного суду Львівської області від 25.03.2015 року)
3.2. На посаду керівника апарату суду призначається особа, яка має вищу юридичну або економічну освіту, або вищу освіту в галузі державного управління з освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, стаж роботи за фахом на державній службі в апеляційному суді не менше трьох років або в місцевому суді чи на керівних посадах за фахом в державній службі не менше п’яти років, або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше семи років.
Керівник апарату суду може мати не більше трьох заступників, якщо кількість працівників апарату апеляційного суду перевищує 140 осіб.
 
На посаду заступника керівника апарату суду призначається особа, яка має вищу юридичну або економічну освіту, або вищу освіту в галузі державного управління з освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, стаж роботи за фахом на державній службі в апеляційному суді не менше трьох років або в місцевому суді чи на керівних посадах за фахом в державній службі не менше чотирьох років, чи стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше п’яти років.
(із змінами згідно наказу ДСА України № 1 від 05.01.2015 року та протоколу зборів суддів апеляційного суду Львівської області від 25.03.2015 року)
3.3. Керівник апарату підзвітний зборам суддів Суду.
Заохочення або накладення дисциплінарного стягнення стосовно керівника апарату апеляційного суду та його заступників застосовується Головою Державної судової адміністрації України за поданням голови Суду.
(із змінами згідно наказу ДСА України № 1 від 05.01.2015 року та протоколу зборів суддів апеляційного суду Львівської області від 25.03.2015 року)
3.4. Керівнику апарату суду безпосередньо підпорядковані заступники керівника апарату суду, керівники структурних підрозділів, служб апарату суду.
(із змінами згідно наказу ДСА України № 1 від 05.01.2015 року та протоколу зборів суддів апеляційного суду Львівської області від 25.03.2015 року)
3.5. На виконання завдань, покладених на апарат, керівник апарату суду:
здійснює безпосереднє керівництво апаратом суду, спрямовує, координує та контролює роботу його структурних підрозділів, служб, забезпечує взаємодію між ними;
відповідає за організаційне забезпечення Суду, суддів, судового процесу, Функціонування автоматизованої системи документообігу в Суді;
взаємодіє з Державною судовою адміністрацією України, з її відповідним територіальним управлінням, органами суддівського самоврядування, органами державної влади, органам місцевого самоврядування, іншими установами й організаціями, засобами масової інформації з питань забезпечення діяльності суду;
організовує та контролює ведення діловодства в суді відповідно до інструкції з діловодства;
забезпечує підготовку планів роботи суду, які затверджуються головою суду, а також здійснює контроль за виконанням запланованих заходів;
затверджує плани роботи структурних підрозділі та контролює їх виконання;
координує здійснення організаційних заходів щодо підготовки оперативних нарад, виконання інших завдань;
здійснює заходи щодо забезпечення належних умов діяльності суддів та працівників апарату суду, інформаційно-нормативного забезпечення їх діяльності;
організовує та забезпечує розроблення і подання на затвердження в установленому порядку структури та штатної чисельності апарату суду, а також кошторису видатків на утримання Суду;
затверджує положення про структурні підрозділи та посадові інструкції працівників апарату суду;
організовує та контролює роботу з фінансового та кадрового обслуговування апарату суду;
забезпечує виконання працівниками апарату своїх посадових обов'язків, наказів і розпоряджень голови Суду та його заступників, наказів і розпоряджень керівника апарату суду, службових доручень секретаря відповідної судової палати, Правил поведінки працівника апарату суду, затверджених рішенням Ради суддів України від 6 лютого 2009 року № 33, а також Правил внутрішнього трудового розпорядку і трудової дисципліни;
проводить службові наради зкерівникамиструктурних підрозділів та працівниками аппарату суду;
є керівником державної служби суду, забезпечує реалізацію єдиної державної політики у сфері державної служби;
визначає повноваження заступників керівника апарату;
затверджує профілі професійної компетентності посад державної служби та вимоги до освітньо-професійного рівня, напряму підготовки (спеціальності), досвіду роботи та інші вимоги;
організовує проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби та забезпечує його прозорість і об'єктивність;
призначає осіб на посади державної служби та звільняє їх з посад;
присвоює ранги державним службовцям, які займають посади державної служби;
виконує функції роботодавця для працівників апарату суду, які не є державними службовцями;
забезпечує організацію підвищення рівня професійної компетентності державних службовців;
забезпечує ефективне функціонування системи оцінювання результатів службової діяльності державних службовців;
застосовує до працівників апарату заохочення та накладає на них дисциплінарні стягнення;
здійснює інші повноваження керівника державної служби в Суді відповідно до Закону України «Про державну службу»;
здійснює організаційні заходи щодо підтримання приміщення суду в стані, придатному для належного його функціонування, проведення капітального та поточного ремонтів, технічного оснащення приміщень, інформаційно-технічного забезпечення, створення безпечних і комфортних умов для суддів, працівників апарату суду та осіб, які перебувають в Суді;
забезпечує виконання рішень зборів суддів Суду з питань внутрішньої діяльності Суду в межах повноважень керівника апарату;
здійснює організаційне забезпечення ведення судової статистики, діловодства, обліку та зберігання судових справ, належного ведення архіву та роботи бібліотеки Суду;
організовує облік, видачу, знищення посвідчень працівників апарату суду, помічників суддів;
виконує доручення голови суду, заступників, секретаря палати рішення зборів суддів щодо організаційного забезпечення діяльності Суду;
3.6. Керівник апарату суду в межах повноважень, наданих йому законами України «Про судоустрій і статус суддів», «Про державну службу», видає накази з кадрових питань щодо працівників апарату суду (державних службовців, працівників, які виконують функції з обслуговування), а також щодо помічників суддів (за поданням судді) стосовно призначення на посади, звільнення з посад, переведень на інші посади, просування по службі, встановлення рангів державних службовців, надання відпусток, застосування заохочень, накладення дисциплінарних стягнень, проведення щорічного оцінювання результатів службової діяльності, а також з адміністративно-господарських питань (відрядження, підвищення рівня професійної кваліфікації (компетентності) працівників апарату суду
(із змінами згідно наказу ДСА України № 1 від 05.01.2015 року та протоколу зборів суддів апеляційного суду Львівської області від 25.03.2015 року)
3.7. Керівник апарату суду несе персональну відповідальність за належне організаційне забезпечення діяльності Суду,суддів, та судовогопроцесу,функціонування автоматизованої системи документообігу суду в Суді.
3.8. Керівник апарату звітує перед зборами суддів Суду про діяльність апарату суду та свою діяльність не менше ніж двічі на рік.  
Збори суддів можуть висловити недовіру керівнику апарату суду;
У зв'язку з висловлення недовіри, керівник апарату суду звільняється з посади у порядку, встановленому частиною третьою статті 149 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та Закону України «Про державну службу».
3.9. На час відсутності керівника апарату суду чи неможливості здійснювати ним своїх повноважень з інших причин його обов'язки виконує один із заступників керівника апарату суду відповідно до встановленого керівником апарату суду розподілу обов’язків.  
Розподіл обов’язків, схема заміщення керівника апарату суду між заступниками керівника апарату суду, визначення повноважень заступників керівника апарату затверджується відповідним наказом керівника апарату суду.
У разі відсутності заступників керівника апарату суду тимчасове виконання обов'язків за посадою відсутнього керівника апарату суду покладається на іншого працівника апарату суду наказом Голови Державної судової адміністрації за поданням голови Суду.
(із змінами згідно наказу ДСА України № 1 від 05.01.2015 року та протоколу зборів суддів апеляційного суду Львівської області від 25.03.2015 року)
3.10. Керівник апарату суду та його заступники мають посвідчення, що підтверджують їх особу та повноваження.
Посвідчення керівника апарату суду та його заступників підписує Голова Державної судової адміністрації України.
(із змінами згідно наказу ДСА України № 1 від 05.01.2015 року та протоколу зборів суддів апеляційного суду Львівської області від 25.03.2015 року)      
3.11. Щорічні та додаткові відпустки керівнику апарату, заступникам керівника апарату суду надаються відповідно до вимог Кодексів закону про Працю України, законів «Про державну службу» та «Про відпустки».
Накази про відпустки керівника апарату суду та заступників керівника апарату суду видає голова Суду згідно із затвердженим графіком відпусток.
(із змінами згідно наказу ДСА України № 1 від 05.01.2015 року та протоколу зборів суддів апеляційного суду Львівської області від 25.03.2015 року)
 
4. Структурні підрозділи апарату суду  
4.1.Структурні підрозділи апарату суду здійснюють функції відповідно до   цього Положення і положень про них, що затверджуються керівником апарату суду.
4.2. Структурні підрозділи аппарату суду забезпечують діяльність Суду зпитань, що належать до їх компетенції.
4.3. У своїй діяльності структурні підрозділи апарату суду підпорядковані керівнику апарату суду, а також відповідно до встановленого розподілу обов'язків його заступникам, взаємодіють між собою шляхом проведення консультацій, узгодження планів роботи тощо.
(із змінами згідно наказу ДСА України № 1 від 05.01.2015 року та протоколу зборів суддів апеляційного суду Львівської області від 25.03.2015 року)
4.4. Структурний підрозділ апарату суду, що безпосередньо забезпечує діяльність відповідної судової палати, свою діяльність погоджує також із секретарем цієї судової палати.   
Самостійні відділи у складі апарату суду утворюється з чисельністю не менше як п'яти працівників.   
Керівник відділу апарату суду може мати заступника. Така посада може вводитись у разі, якщо чисельність працівників у відділенні не менш як сім одиниць.
 
5. Керівники структурних підрозділів апарату суду:
здійснюють керівництво діяльністю структурного підрозділу апарату суду та забезпечують виконання покладених на цей відділ завдань, несуть за це персональну відповідальність у передбаченому законодавством порядку;
розподіляють обов'язки між своїм заступником та іншими працівниками відділів, у разі службової необхідності проводять перерозподіл обов'язків між ними, дають службові доручення, в тому числі письмові, забезпечують планування роботи, належний рівень трудової та виробничої дисципліни, ведення у відділах діловодства згідно з Інструкцією з діловодства в Суді, організовують взаємодію відповідних відділів з іншими відділами апарату суду;
організовують роботу і забезпечують контроль за своєчасним виконанням працівниками очолюваних ними структурних підрозділів посадових обов'язків, наказів і розпоряджень голови Суду, його заступників, наказів і розпоряджень керівника апарату суду і, відповідно до встановленого розподілу обов'язків, його заступників, службових доручень секретаря відповідної судової палати, інформує їх про результати виконаної роботи;
сприяють підвищенню кваліфікації та навчанню працівників, надають пропозиції керівнику апарату суду про призначення або звільнення з посади працівників структурного підрозділу, присвоєння їм чергового рангу державного службовця, умови оплати праці, заохочення чи притягнення до дисциплінарної відповідальності;
здійснюють оцінювання результатів службової діяльності працівників структурного підрозділу, які їм безпосередньо підпорядковані;
представляють структурні підрозділи на нарадах, що проводяться в Суді та апараті суду.
здійснюють інші повноваження щодо організаційного забезпечення діяльності Суду.  
Заступники керівників структурних підрозділів апарату суду координують діяльність окремих працівників, у разі відсутності керівника, виконують його обов'язки, здійснюють інші повноваження, визначені посадовими інструкціями.
У разі відсутності начальникавідділу, заступника начальника, керівника  служби виконання його обов'язків покладається наодногоіз працівників цього структурного підрозділу.
 
6. Працівники структурних підрозділів аппарату суду:
забезпечують своєчасне та якісне виконання завдань відповідно до їх функціональних обов'язків, несуть заце відповідальність у передбаченому законодавством порядку;
виконують накази і розпорядження голови Суду,його заступників,наказиі розпорядження керівника апарату судуі, відповідно до встановленого   розподілу обов'язків, йогозаступників, а також службові доручення секретаря відповідної судової палати, безпосереднього керівника;
у разі необхідності можуть бути присутніми на зборах суддів Суду, а також службових нарадах при розгляді питань, у підготовці яких вони брали або братимуть участь;
мають право вносити пропозиції щодо організації роботи відповідного структурного підрозділу його керівнику,а в разі недосягнення згоди керівнику апарату суду та, відповідно до встановленого розподілу обов'язків, його заступників.
(із змінами згідно наказу ДСА України № 1 від 05.01.2015 року та протоколу зборів суддів апеляційного суду Львівської області від 25.03.2015 року)
6.1. Права та обов'язки працівників апарату суду визначаються посадовими інструкціями, затвердженими керівником апарату суду;
Посадові інструкції судових розпорядників розробляються на підставі Положення про службу судових розпорядників та організацію її діяльності, затвердженого наказом Державної судової адміністрації України від 14.07.2011 року №112 та погодженого рішенням Ради суддів України від 24.06.2011 року №32.
Посадові інструкції помічника судді розробляються на підставі Положення про помічника судді загальної юрисдикції, затвердженого рішенням Ради суддів України від 25.03.2011 року №14.
6.2. Працівники апарату суду зобов'язані дотримуватися посадових інструкцій, Правил внутрішнього трудового розпорядку, вимог Інструкції з діловодства у Суді, Правил поведінки працівника суду, вимог інших документів, що регламентують роботу Суду, етики державного службовця, а також підвищувати свій рівень професійної кваліфікації (компетентності).
6.3. Працівники апарату суду мають посвідчення, що підтверджують їх особу та повноваження.
Посвідчення працівника апарату суду підписується керівником апарату суду.
6.4. Оплата праці працівників апарату суду встановлюється відповідно до класифікації посад державних службовців з урахування особливостей та характеру роботи і повинна стимулювати їх сумлінну та ініціативну працю.
6.5. Щорічні та додаткові відпустки працівникам апарату суду надаються відповідно до вимог Кодексів закону про Працю України, законів «Про державну службу» та «Про відпустки».
6.6. На працівників аппарату суду поширюється дія законів та інших нормативно-правових актів, що регулюють порядок і умови проходження державної служби, законодавства про працю.
6.7. Заохочення працівників аппарату суду здійснюється шляхом:
видачі грошової винагороди державним службовцям за сумліннубезперервну працю в органах державної влади, зразкове виконання трудових обов'язків у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
нагородження Грамотою Суду;
нагородження Почесною грамотою Суду;
оголошення подяки;
в інший спосіб, визначений законодавством.
 
7. Прикінцеві положення
Це  Положення набирає чинності з дня його затвердження зборами суддів Апеляційного суду Львівської області, крім положень пункту 2.1.3. розділу 2, пунктів 3.2., 3.5. розділу 3, які регулюють проходження державної служби, що набирають чинності з дня набрання чинності Законом України "Про державну службу" від 17 листопада 2011 року № 4050-VІ. 
 
 
 
Керівник апарату суду                                                      Літенець Л.Г.